150 ประเด็นสำคัญการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น

รหัสหลักสูตร : 21/1209

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-

 

150 ประเด็นสำคัญ การหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่น ๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชม. 

 

 • ประเด็นการหัก ณ ที่จ่ายในระบบ e-Withholding Tax ที่พบในทางปฏิบัติมากที่สุดของทุกกิจการ
 • การหักภาษี ณ ที่จ่าย 2 ระบบ ต้องทำอย่างไร

 

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

 

1. วิธีปฏิบัติตามหลักการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งของกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528

 • ใครบ้างที่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายและใครเป็นผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การใช้เกณฑ์ในการหัก ณ ที่จ่าย
 • ประเภทของเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • เงื่อนไขต่างๆ ในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สั่งจ่ายเช็คไว้แล้ว แต่ผู้รับไม่มารับเช็คจะต้องนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • การจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายและยกเว้นไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่ละครั้งต้องใช้อัตราใด
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายด้วยเช็ค และตั๋วเงินที่ลงวันที่ล่วงหน้า และการจ่ายเงินด้วยเงินตราต่างประเทศ
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทตามสัญญาระยะยาวและการจ่ายเงินครั้งต่อครั้ง มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • แบบที่ใช้นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกต้อง
 • หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • รูปแบบของหนังสือรับรองที่ถูกต้อง
 • ระยะเวลานำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • กรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้แต่ไม่มีหลักฐานจะแก้ไขอย่างไรให้ถูกต้อง
 • กรณีถูกหักภาษีไว้ในอัตราที่เกิน จะขอคืนได้หรือไม่
 • ความรับผิดชอบของผู้หักภาษี ณ ที่จ่ายและผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • บทลงโทษต่างๆ กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ไม่ถูกต้อง

2. ประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย ผ่านระบบ e-Withholding Tax

 • ผู้เกี่ยวข้องในระบบ e-Withholding Tax
 • หน้าที่ผู้หักและผู้ถูกหักที่เปลี่ยนไปเมื่อใช้ระบบ e-Withholding Tax
 • ข้อมูลที่ต้องแจ้งธนาคารเมื่อใช้ระบบ e-Withholding Tax
 • ระยะเวลาที่ได้รับสิทธิหักณที่จ่ายอัตราใหม่ 2%
 • อัตราการหักภาษีใหม่ 2% ใช้กับกรณีใดบ้าง
 • แนวโน้มค่าธรรมเนียมการใช้บริการกับการลงรายจ่าย 2 เท่า
 • ต้องเข้าระบบ e-Withholding ทุกกิจการหรือไม่หรือเลือกได้
 • ผู้ที่รับผิดในทางภาษีอากรเมื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด
 • กรณีใช้ระบบ e-Withholding Tax แล้วหักผิด/หักขาด/หักเกินแจ้งแก้ไขกับใครอย่างไร
 • เมื่อเข้าระบบ e-Withholding Tax ยังต้องออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายและนําส่งภาษีหรือไม่
 • เมื่อเข้าระบบ e-Withholding Tax แล้วต้องนําส่งแบบ ภ.ง.ด.1, 2, 3 และ 53 หรือไม่
 • เมื่อเข้าระบบ e-Withholding Tax แล้วสิ้นปีต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.1 ก, 2 ก และ 3 ก หรือไม่
 • กิจการสามารถใช้ระบบ e-Withholding Tax ไปพร้อมกับการหัก ณ ที่จ่ายแบบเดิมได้หรือไม่ หัก ณ ที่จ่ายอัตราใด
 • เอกสารและรูปแบบการจัดเก็บหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายในระบบ e-Withholding Tax
 • การเตรียมพร้อมของนักบัญชีเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดเมื่อใช้ระบบ e-Withholding Tax

3. การจ่ายเงินในกรณีต่อไปนี้จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร

 • การจ่ายเงินซื้อสินค้าทั่วไป ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจ
 • การจ่ายเงินค่าบริการโรงแรม
 • การจ่ายเงินให้ภัตตาคารหรือร้านอาหาร
 • การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต
 • การจ่ายเงินค่าขนส่งสาธารณะ
 • การจ่ายเงินค่าเช่าแบบลีสซิ่ง

4. หลักเกณฑ์เงื่อนไข การแก้ไขปัญหา และวิธีปฏิบัติที่มักหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.1 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(2) รับจ้างทำงานให้

 • การจ่ายค่านายหน้า ตัวแทน จากการขายสินค้าหรือให้บริการ
 • การจ่ายค่านายหน้าให้แก่พนักงานของกิจการบุคคลภายนอก จะต้องหักภาษีในอัตราใด
 • การจ่ายค่านายหน้าให้กับนิติบุคคลจะต้องหักภาษีอัตราใด
 • หากเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราใด และต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • ปัญหาความผิดพลาดในการยื่นแบบชำระภาษีของค่านายหน้าที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ
 • การจ่ายให้แก่ที่ปรึกษา ค่าวิทยากร มีหลักเกณฑ์การคำนวณอย่างไร
 • การจ่ายค่าจ้าง Shipping ในการออกของจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
 • การจ่ายเงินทดรองจ่ายให้แก่ Shipping จะต้องหักภาษีหรือไม่
 • การจ่ายเงินค่าบริการออกของให้ Shipping จะหักภาษีในอัตราใด

4.2 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(3) ค่าสิทธิ

 • เมื่อกิจการจะต้องจ่ายเงินค่าสิทธิ ลิขสิทธิ์ Royalty Software จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง
 • ซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟต์แวร์จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ หักอัตราใด
 • ซื้อซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ หักอัตราใด
 • กรณีใดบ้างที่กิจการซื้อซอฟต์แวร์แล้วไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.3 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ก) ค่าดอกเบี้ย

 • การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้รับซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องหักภาษีหรือไม่
 • การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับผู้รับซึ่งเป็นนิติบุคคลจะหักภาษีอัตราใด
 • การจ่ายค่าดอกเบี้ยให้กับมูลนิธิ สมาคม มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอย่างไร
 • การจ่ายเงินค่าดอกเบี้ยมีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การให้กู้ยืมเงินของบริษัทในเครือจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และมีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • การให้พนักงานกู้ยืมเงินไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่

4.4 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(4)(ข) เงินปันผลหรือส่วนแบ่งกำไร

 • จ่ายเงินปันผลจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราใด
 • กรณีผู้รับเงินปันผลเป็นนิติบุคคลต่างประเทศจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด และมีกรณีใดยกเว้น
  ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • มีกรณีใดบ้างที่จ่ายเงินปันผลไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร และใครบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้รับมีใครบ้างที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี หรือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้กึ่งหนึ่ง

4.5 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

 • ปัญหาภาษีอากรการให้เช่าสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
 • การจ่ายเงินกินเปล่า เงินล่วงหน้า เงินประกัน จะต้องถือเป็นรายได้และหักภาษีหรือไม่
 • การจ่ายเงินค่างวดในแต่ละเดือนจะต้องหักภาษีอย่างไร
 • กรณีจ่ายเงินค่าเช่าทรัพย์สิน แต่ผู้ให้เช่าไม่ยอมให้หักภาษี ณ ที่จ่ายจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องสรรพากรยอมรับ
 • เช่าอาคารสำนักงาน ได้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนผู้ให้เช่า ทำประกันภัยอาคารที่เช่า ผู้ให้เช่ามีภาระภาษีอย่างไร จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • เช่าที่จอดรถในอาคารสำนักงานจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร การจ่ายเงินค่าเครื่องปรับอากาศของอาคารที่เช่าจะหักภาษีในอัตราใด
 • เช่าอาคารสำนักงานต้องจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปาจะต้องหักภาษีหรือไม่
 • ผู้เช่าว่าจ้างให้เจ้าของอาคารจัดหาดอกไม้ ต้นไม้ รูปภาพ มาประดับในอาคารจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และหักในอัตราใด
 • เช่าสถานที่ (บูธ) ในการจัดงานแสดงสินค้าจะต้องหักภาษีในอัตราใด มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร
 • สัญญาเช่าต้องเสียอากรแสตมป์หรือไม่ ใครเป็นผู้เสีย
 • การให้บริษัทในเครือใช้สถานที่ทำงานร่วมกันจะต้องคิดค่าเช่าหรือค่าบริการ
 • การจ่ายค่าเช่าแบบลิสซิ่งจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และอย่างไรเรียกว่า ค่าเช่าแบบลิสซิ่งตามประมวลรัษฎากร

4.6 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(6) วิชาชีพอิสระ

 • อย่างไรเรียกว่าวิชาชีพอิสระ และหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราใด
 • การจ่ายเงินค่าจ้างทำบัญชีถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทใดจะต้องหักอัตราใด
 • การจ่ายเงินให้กับทนายความ สอบบัญชี รับจ้างทำบัญชี จะต้องปฏิบัติอย่างไรในการหักภาษี ณ ที่จ่าย

4.7 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(7) รับเหมาก่อสร้าง

 • อย่างไรถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40(7) และอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ผู้รับเหมาแยกค่าวัสดุและค่าแรงออกจากกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • ผู้ว่าจ้างซื้อวัสดุก่อสร้างเอง แต่จ้างผู้รับเหมาเฉพาะค่าแรง จะหักภาษีในอัตราใด

4.8 การจ่ายเงินตามมาตรา 40(8) เงินได้ที่นอกเหนือจากมาตรา 40(1)-(7)

   (1) การจ่ายรับจ้างทำของ

 • อย่างไรเรียกว่ารับจ้างทำของที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ข้อแตกต่างระหว่างรับจ้างทำของกับการขายสินค้า
 • การขายสินค้าพร้อมติดตั้งจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • หากกิจการรับจ้างผลิต แต่ปกติผลิตขาย จะหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • การขายสีพร้อมทาถือเป็นการขายสินค้าหรือบริการ
 • การขายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง การขายลิฟท์พร้อมติดตั้ง จะหักภาษีอย่างไร
 • การแยกบิลค่าสินค้ากับค่าบริการหรือค่าแรงออกจากกันจะต้องหักภาษีหรือไม่
 • การออกบิลใบเดียวแต่แยกรายการสินค้าและค่าแรงคนละบรรทัดจะต้องหักภาษีหรือไม่ และหักในอัตราใด
 • การออกบิลค่าสินค้ากับค่าแรงรวมอยู่ในบิลใบเดียวกันจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • ค่าซ่อมรถยนต์แยกค่าแรงออกจากค่าอะไหล่จะหักภาษีอย่างไร
 • ซื้อยางรถยนต์และเปลี่ยนยางให้จะต้องหักภาษีหรือไม่
 • กิจการผลิตถุงพลาสติกออกจำหน่าย ต่อมามีลูกค้ามาจ้างให้ผลิตถุงพลาสติก ค่าจ้างผลิต
  จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • ค่าถ่ายเอกสาร ค่าโรเนียวเอกสาร จ้างพิมพ์บิล พิมพ์นามบัตร มีหลักเกณฑ์หักภาษีอย่างไร
 • การจ่ายเงินค่าจ้างทำของให้กับนิติบุคคลต่างประเทศ มีหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราใดในการ
  หักภาษี ณ ที่จ่าย

   (2) การจ่ายเงินค่าโฆษณา

 • การจ่ายเงินค่าโฆษณากรณีใดต้องหักภาษี และกรณีใดยกเว้นไม่ต้องหัก
 • การจ่ายเงินค่าโฆษณาและค่าบริการผ่านตัวแทนโฆษณาจะต้องหักภาษีในอัตราใด
 • การจ่ายเงินค่าจ้างทำป้ายโฆษณา พร้อมติดตั้งจะหักภาษีเท่าใด

   (3) การจ่ายเงินรางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขาย

 • ความแตกต่างของรางวัลเนื่องจากการส่งเสริมการขายกับรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชค และอัตราภาษีที่ต้องหัก
 • อย่างไรเรียกว่ารางวัลอันเนื่องจากส่งเสริมการขายและจะต้องหักภาษีในอัตราใด
 • การให้รางวัลแก่พนักงาน ลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศมีภาระภาษีอย่างไร
 • การให้ส่วนลดแก่ลูกค้าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • การพิจารณาว่าลูกค้าซื้อไปใช้กับลูกค้าซื้อไปขายต่อมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กิจการออกใบกำกับภาษีไปแล้ว ต่อมาได้มีการให้ส่วนลดต้องหักภาษีหรือไม่
 • การใช้คูปองส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไปจะต้องหักภาษีหรือไม่มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 • การสะสมแสตมป์ส่วนลดหรือจำนวนเงินเพื่อใช้สิทธิในการซื้อสินค้าหรือบริการจะมีหลักเกณฑ์หักภาษีอย่างไรบ้าง
 • การให้ส่วนลดทันทีกับการให้ส่วนลดเมื่อมีการชำระเงินจะต้องหักภาษีอย่างไรบ้าง
 • ประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากการส่งเสริมการขายหมายความว่าอย่างไร และมีเงื่อนไขการหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร

   (4) การจ่ายเงินค่าเบี้ยประกัน

 • ความแตกต่างของการประกันชีวิตกับการประกันวินาศภัย
 • ประกันชนิดใดที่ยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • หลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าเบี้ยประกัน

   (5) การจ่ายรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชคจับฉลาก

 • การจัดให้มีการชิงโชคจับฉลากจะต้องหักภาษีอัตราใด
 • นอกจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายแล้วยังมีภาระภาษีอะไรอีกบ้าง
 • การให้รางวัลชิงโชคเป็นบัตรกำนัล บัตรของขวัญ จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่
 • การแจกรางวัลในการประกวด แข่งขัน ชิงโชคจับฉลากจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อใด มีหลักเกณฑ์อะไรบ้าง

   (6) การจ่ายค่าบริการต่าง ๆ

 • อย่างไรเรียกว่าค่าบริการ
 • การจ่ายเงินค่าบริการธนาคาร บริการโทรศัพท์มีหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
 • การจ่ายเงินค่าไฟฟ้าจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
 • การจ่ายค่าธรรมเนียมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร การจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคารมีหลักเกณฑ์ หักภาษีอย่างไร

   (7) การจ่ายเงินค่าขนส่ง

 • ความหมายของค่าขนส่ง และภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนส่ง
 • ความแตกต่างของค่าขนส่งทั่วไปกับขนส่งสาธารณะ
 • การขายสินค้าพร้อมขนส่งจะหักภาษีอย่างไร
 • การให้บริการพร้อมขนส่งจะหักภาษีอย่างไร
 • จ้างรถจักรยายนต์ให้ส่งจดหมาย ส่งเอกสารให้จะหักภาษี 3% หรือ 1%
 • จ้างรถรับส่งพนักงานจะหักภาษี 1%, 3% หรือ 5%
 • การจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องหักภาษีหรือไม่

   (8) การจ่ายเงินค่าจ้างนักแสดงสาธารณะ

 • นักแสดงสาธารณะหมายถึงใครบ้าง และหักภาษีอัตราใด
 • DJ, โฆษก ถือเป็นนักแสดงสาธารณะหรือไม่
 • จ้างดารามาเป็นพิธีกรในงานแนะนำสินค้าจะหักภาษีเท่าใด
 • ผู้จัดการนักแสดงเป็นเงินได้ประเภทใด หักภาษีอัตราใด
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba