Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2567 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมการกรอกแบบภ.ง.ด.50

รหัสหลักสูตร : 21/1644

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรUpdate สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2567 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI พร้อมการกรอกแบบภ.ง.ด.50

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

• Update สิทธิประโยชน์ทางภาษีและข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ปี 2024

• ปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิ กรณีมี BOI หลายบัตรใช้อย่างไรตามแนวคำพิพากษาฎีกา

• ข้อควรระวัง เมื่อกิจการมีทั้ง BOI และ NON BOI

• ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการ BOI จากการนำเข้าสินค้าและบริการนอกราชอาณาจักร

• การกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI พร้อมชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50

บรรยายโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

 1. Update สิทธิประโยชน์ทางภาษี 2567 ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

       1.1 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ BOI

       1.2 การเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

 1. รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI

     - วันเริ่มมีรายได้ที่จะใช้สิทธิประโยชน์และได้รับยกเว้นภาษี

     - การขายสินค้าตัวอย่างสินค้าทดลองผลิต

     - การจำหน่ายผลพลอยได้และสินค้ากึ่งสำเร็จรูป

     - การจำหน่ายเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใช้ที่หมดสภาพ ชำรุด เสียหาย

     - ได้รับดอกเบี้ย เงินปันผลจากอัตราแลกเปลี่ยน

     - รายได้จากการชดเชยภาษีอากร

     - การขายเศษซาก ของเสีย ชำรุด เสียหาย

     - การให้เช่า ซื้อขาย ที่ดินของกิจการที่ได้รับ BOI

     - กิจการ BOI ที่มีรายได้มากกว่า 1 บัตร

 1. ประเด็นปัญหาทางด้านรายจ่ายของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและกิจการมีทั้ง BOI และ Non BOI

     - หลักเกณฑ์ในการหักค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการของธุรกิจที่ได้รับ BOI

         * ค่าขนส่ง           *ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา        * ค่าติดตั้ง ก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก

     - หลักเกณฑ์การแยกรายจ่ายของ BOI และ Non BOI

     - กรณีแยกรายจ่ายไม่ได้จะต้องเฉลี่ยรายจ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ใด

     - รถยนต์ต้องห้ามและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ต้องห้ามของกิจการ BOI และ Non BOI

         * ค่าน้ำมัน          *ค่าซ่อม

     - รายจ่ายร่วมกันของทั้ง 2 กิจการ

     - การคิดค่าเสื่อม ค่าสึกหรอของทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกัน

 1. ปัญหาการจ่ายเงินปันผล เงินกำไร และการวางแผนให้สอดรับกับปัญหาในการจ่ายเงินปันผลอย่างตรงจุด

     - การคำนวณจ่ายเงินปันผลและเงินกำไรจากกิจการ BOI และ Non BOI

     - กรณีมีบัตรส่งเสริมหลายบัตรจะคำนวณจ่ายเงินปันผลอย่างไร

     - ระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผลที่จะไม่เสียภาษี

     - ปัญหาภาษีการจ่ายเงินปันผลหลังจากบัตรส่งเสริมหมดอายุ

     - เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลจะได้ยกเว้นยกเว้นภาษีอย่างไร

     - การจ่ายเงินปันผลปีสุดท้ายจะต้องจ่ายอย่างไร

 1. ดอกเบี้ยที่ได้รับยกเว้นภาษีของธุรกิจ BOI ต้องมีหลักเกณฑ์อย่างไร
 2. กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วจะได้รับสิทธิประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนอีกหรือไม่อย่างไร
 3. การนำผลขาดทุนสะสมมาหักในการคำนวณกำไรสุทธิหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจที่ได้ BOI สรรพากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร

     - แนวคำพิพากษาฎีกาสำหรับปัญหาการใช้ผลขาดทุนสุทธิของกิจการ BOI กรณีมีหลายบัตรที่สรรพากรแพ้คดี

     - กรณีมีบัตรส่งเสริมหลายใบจะใช้สิทธิอย่างไร พร้อมยกตัวอย่างชัดเจน

 1. จุดที่ต้องระวังในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของธุรกิจที่ได้รับ BOI และ Non BOI

   - การคำนวณกำไรสุทธิกรณีมีหลายบัตร

 1. กรณีได้รับค่าแห่งกู๊ดวิลล์ ค่าแห่งสิทธิ หรือสิทธิอย่างอื่นจากผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ผู้รับต้องนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิหรือนำไปเสียภาษีสิ้นปีหรือไม่ มีหลักเกณฑ์อย่างไร
 2. ประเด็นปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม BOI และ Non BOI

      - การเสียภาษีกรณีมีการจำหน่ายจ่ายโอนเครื่องจักร วัตถุดิบ วัสดุจำเป็น ก่อนครบกำหนดในบัตรส่งเสริมต้องเสีย VAT และเบี้ยปรับ เงินเพิ่มหรือไม่

    - รายจ่ายและการขอภาษีซื้อของกิจการ BOI และ Non BOI ต้องแยกกันขอคืนภาษีซื้อหรือไม่ อย่างไร

    - การออกใบกำกับภาษีและการขอคืนภาษีซื้อของกิจการ BOI และ Non BOI ต้องทำอย่างไร

     - การเฉลี่ยรายจ่ายกับประเด็นการเฉลี่ยภาษีซื้อมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ อย่างไร

 1. การหักภาษี ณ ที่จ่าย ของผู้ประกอบการที่ได้ BOI และกรณีที่ไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

     - เอกสารที่กิจการที่ได้รับ BOI ต้องแสดงต่อผู้จ่ายเงิน กรณีไม่ต้องการให้หัก ณ ที่จ่าย

 1. การกระทบยอด ภ.ง.ด.50 ภ.พ.30 และ ภ.ง.ด.53 ปัญหาที่ต้องระวัง
 2. วิธีการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50 ของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI พร้อมชี้ประเด็นปัญหาที่พบบ่อยจากการกรอกแบบ ภ.ง.ด.50
 3. Focus สิทธิประโยชน์ทางภาษีและข้อควรระวังด้านภาษีจากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba