Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax และ e-Filing

รหัสหลักสูตร : 21/1733

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 Update ล่าสุด กฎหมาย e-Payment หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ
e-Tax Invoice & e-Receipt, e-Withholding Tax
และ e-Filing


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
 

• จริงหรือไม่? กรมสรรพากรพัฒนาโปรแกรมที่สามารถทราบรายได้ของผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้! แล้วผู้ประกอบการต้องรับมืออย่างไร?

• ขยายเวลา!! ลงรายจ่าย 2 เท่า จากการลงทุนและใช้บริการระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt และ e-Withholding Tax
• ระบบ e-Withholding Tax กับอัตราการหัก ณ ที่จ่ายใหม่!! เหลือ 1%
• หลักเกณฑ์การจัดทำเอกสารหลักฐานหรือหนังสือด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามกฎกระทรวง 384
• ระวัง!!! สรรพากรตรวจสอบอะไร?? จากข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะของคุณ และประเด็น
การตรวจสอบย้อนหลังจากข้อมูลการรับ-โอนเงิน
• e-Service ใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบ เสียหรือนำส่ง VAT 7%
• เจาะประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเมื่อสรรพากรนํากฎหมาย e–Payment มาใช้
ในการจัดเก็บภาษี

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปสาระสำคัญและ พ.ร.บ. e-Payment
• Update หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อส่งเสริมการใช้ ระบบ e-Payment ที่ผู้ประกอบการพลาดไม่ได้

2. ธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับการจัดเก็บและการตรวจสอบภาษีของสรรพากร
• ทำความเข้าใจกับคำว่า “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ”
• วิธีการให้ได้มาซึ่งข้อมูลของกรมสรรพากรในยุคดิจิทัล
• การส่งข้อมูลเคลื่อนไหวทางบัญชีรับโอน-ฝากเงิน เกิน 3,000 ครั้งต่อปี หรือ 400 ครั้ง ยอดรวม 2 ล้านบาทขึ้นไปต่อปีและกรณีใดไม่เข้าเกณฑ์ต้องส่งรายงานข้อมูลให้สรรพากร พร้อมวิธีการวางแผน
• สถาบันการเงินใดบ้างและข้อมูลใดบ้างที่จะถูกนำส่งให้สรรพากร
• นับรวมทุกสถาบันการเงินหรือรายสถาบันการเงิน?, นับรวมทุกบัญชีหรือรายบัญชี?
• กรณีบัตรเครดิต นับตามรอบนำส่งหรือรายครั้ง
• กรณีเปิดบัญชีร่วม จะนับจำนวนครั้งการรับ-โอนอย่างไร
• เริ่มนับข้อมูลการรับโอน-ฝากเงิน เมื่อใด?
• การควบคุมบัญชีธนาคารโดยการปิดบัญชีก่อนข้อมูลถึงเกณฑ์ สรรพากรจะไม่ตรวจสอบ จริงหรือ?
• การเปิดบัญชีหลายธนาคารเพื่อกระจายรายได้ไม่ให้ถึงเกณฑ์ จะปลอดภัยจากสรรพากรจริงหรือไม่
• ใคร? ที่จะถูกนำส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินให้สรรพากร บุคคลธรรมดา, นิติบุคคล
• การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้เสียภาษี
• ประเด็นการตรวจอบย้อนหลังของสรรพากร
• ข้อมูลอื่นนอกจากการรับ-โอนเงินที่สรรพากรสามารถตรวจสอบได้
• บทลงโทษกรณีไม่นำส่งข้อมูลให้สรรพากร
• ความเชื่อมโยงกันของการนำส่งข้อมูลธุรกรรมลักษณะเฉพาะกับเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

3. e-Tax Invoice & e-Receipt
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีในรูปแบบ e-Tax Invoice, e-Receipt
• การยื่นรายการและเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
• ประโยชน์ของ e-Tax Invoice & e-Receipt เพื่อช่วยลดปัญหาการปฏิเสธความรับผิดระหว่างคู่ค้า

4. e–Withholding Tax
• สาระสำคัญของภาษีหัก ณ ที่จ่าย อิเล็กทรอนิกส์ (e-Withholding Tax)
• หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าสู่ระบบ e-Withholding Tax
• วิธีการนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลค่าเพิ่มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวกลาง
• อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย ใครเป็นผู้กำหนด
• ปัญหาและวิธีการแจ้งข้อมูลให้ธนาคารหักภาษี ณ ที่จ่าย ต้องทำอย่างไร?
• กรณีบุคคลธรรมดาจ่ายจะทราบได้อย่างไร ว่าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายเท่าไหร่ โดยวิธีใด
• ความเหมือนและความแตกต่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
• กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายผิด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ
• ความแตกต่างการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านระบบ e-Withholding Tax กับระบบกระดาษ ประเด็นเรื่องจุดตัดความรับผิด ในการหักภาษี ณ ที่จ่ายของทั้งผู้จ่ายและผู้รับ
• e-Withholding Tax ดีต่อกิจการอย่างไร?

5. e-Filing
• UPDATE การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

6. การวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการจากกฎหมาย e–Payment
• ลดความยุ่งยากในการจัดเก็บและตรวจสอบเอกสารเมื่อสรรพากรเรียกตรวจย้อนหลัง
• ลดต้นทุนในการประกอบกิจการ
• กิจการสามารถใช้ระบบกระดาษและระบบ e-payment ควบคู่กันได้หรือไม่ มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

7. เจาะประเด็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อกิจการเมื่อสรรพากรนำกฎหมาย e–Payment มาใช้ในการจัดเก็บภาษี

8. แนวทางการตรวจสอบและวิธีการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย e–Payment ที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องทราบ
• การนำข้อมูลมาประมวลผลและประเมินเพื่อแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการอย่างไรอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง?
• การเตรียมรับมือและแนวทางการชี้แจงต่อสรรพากรเมื่อกิจการอยู่ในเกณฑ์เสี่ยง ทำอย่างไรให้ถูกต้องและปลอดภัย

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba