เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

รหัสหลักสูตร : 21/1169

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เตรียมรับมือการตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งระบบ ผลกระทบกับผู้ประกอบการ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Online

 
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

ด่วน !! สรรพากรตรวจจับใบกำกับภาษีปลอมอย่างเข้ม!!!
- วิธีตรวจความผิดผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
- วิธีตรวจใบกำกับภาษีที่อาจจะออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
* ประเภทสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง * การตรวจสอบขั้นตอนวิธีการซื้อสินค้า
* การตรวจหลักฐานการจ่ายเงิน, เช็ค, เงินสด, โอนเงิน * การสอบยันผู้ออกใบกำกับภาษี
- การตรวจสอบใบกำกับภาษีที่ผู้ประกอบการไม่เคยทราบมาก่อน
- ปรับหนัก ปรับจริง เริ่มแล้ว! กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพากรที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
เป็นพิเศษ

 

วิทยากรโดย  อาจารย์วิชัย จึงรักเกียจติ


หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรจากข้อมูลที่มีผู้แจ้งเบาะแส

 • วิธีการส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร
 • หลักฐานที่สรรพากรใช้ตรวจสอบ, ภาพถ่าย, โลเคชั่น
 • การออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และกระดาษไม่ถูกต้อง
 • ซื้อขายใบกำกับภาษี
 • กิจการเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. เตรียมรับมือกับการถูกแจ้งข้อมูลเท็จ

 • วิธีการชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อถูกแจ้งข้อมูลเท็จ
 • ความรับผิดของผู้แจ้งข้อมูลเท็จ

3. เตรียมรับมือการตรวจวิธีการออกใบกำกับภาษีด้วยระบบ AI ของสรรพากร

   ***ออกด้วยระบบ e-Tax Invoice

   ***ออกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

   ***ออกด้วยโปรแกรมที่เขียนขึ้นมาเอง

   ***ออกด้วย Microsoft word / Excel

 • สิ่งที่สรรพากรจะตรวจสอบ สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องระวัง
 • ถ้าระบบการออกใบกำกับภาษีสั่ง Print ได้มากกว่า 1 ครั้งจะถูกสรรพากรตรวจสอบหรือไม่
 • Printใบกำกับภาษี 1 ครั้ง แล้วใช้ไม่ได้ Print ซ้ำได้หรือไม่
 • ถ้าการ Print ซ้ำใบกำกับภาษีโดยออกมาเป็นเลขเดิม/ข้อมูลเดิม สามารถทำได้หรือไม่
  จะขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
 • หากออกใบกำกับภาษีใบใหม่เป็นเลขใหม่ หากเลขกระโดด จะใช้ได้หรือไม่

4. ทำไม??? สรรพากรไม่ให้ Print ใบกำกับภาษีเลขเดิมหลายครั้ง

 • Print ใบกำกับภาษีเป็นเลขเดิมมีผลกระทบต่อ ภาษีซื้อ ภาษีขายอย่างไร
 • ใบกำกับภาษีผิด Print ใหม่ก่อนส่งมอบกับส่งมอบแล้ว Print มีผลแตกต่างหรือไม่
 • กรณีใบกำกับภาษีตัวจริง/ต้นฉบับ สูญหาย หาก Print ซ้ำทำได้หรือไม่ผลจะเป็นอย่างไร

5. เจาะวิธีการตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรแบบที่ ผู้ประกอบการไม่เคยทราบมาก่อน

6. บทลงโทษของผู้ออกใบกำกับด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องและผลเสียหายจากการที่ผู้รับบริการ
นำไปใช้ร้ายแรงแค่ไหน เพียงไร

7. การตรวจสอบแบบเข้มข้นของกรมสรรพากรโดยใช้ Big Data และ AI

8. การตรวจระบบการทำงานของ Software ที่มีผลต่อการประมวลผลของการออกใบกำกับภาษีการจัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย สรรพากรมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

9. เมื่อถูกสรรพากรเข้าตรวจระบบการออกใบกำกับภาษี ชี้ข้อผิดพลาดที่ต้องระวัง
และวิธีชี้แจงจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจริง

10.การตรวจรูปแบบของใบกำกับภาษีทั้งระบบ จากการตรวจปฏิบัติการจริงของสรรพากร

 • ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
 • ใบกำกับภาษีจากโรงพิมพ์
 • ใบกำกับภาษีออกจากระบบคอมพิวเตอร์
 • ใบกำกับภาษีออกเป็นชุด
 • ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
 • ใบลดหนี้
 • ใบเพิ่มหนี้
 • ใบเสร็จรับเงินที่ทางราชการออกให้
 • ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต

11. การตรวจรายการในใบกำกับภาษีแต่ละรูปแบบ ต้องมีรายการอย่างไรถึงจะถูกต้อง พร้อมการนำเสนอมุมมองจากสรรพากรทั้งในฝั่งผู้ออก ใบกำกับภาษีและฝั่งผู้รับใบกำกับภาษี

 • เจาะประเด็นของรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรให้ความ สำคัญ และตรวจสอบอย่างเข้มข้น
 • รายการใดหากไม่ถูกต้อง/หรือไม่ครบถ้วนอนุโลมได้, รายการใดอนุโลมไม่ได้
 • คำตอบของใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์กรณีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและสถานประกอบการของผู้ซื้อจะเติทด้วยหมึก หรือประทับตรายางได้หรือไม่
 • วิธีการจัดการกับใบกำกับภาษีที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบคาร์บอน
  หากระยะเวลาผ่านไปซีดจางจะมีปัญหาหรือไม่พร้อมคำแนะนำจากผู้ตรวจสอบจริง

12. การตรวจสอบการยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมแล้วออกใหม่ VS การออกใบแทนใบกำกับภาษีประเด็นใดที่ต้องทราบและให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

13. การตรวจใบกำกับภาษีปลอมจากสรรพากร

 • อย่างไรเรียกว่าใบกำกับภาษีปลอม
 • หากผู้รับไม่ทราบว่าเป็นใบกำกับภาษีปลอมแล้วนำไปใช้จะมีความผิดหรือไม่
 • สรรพากรจะมีวิธีการตรวจใบกำกับภาษีปลอมได้อย่างไร
 • ใบกำกับภาษีปลอม กับใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่มีสิทธิออกต่างกันอย่างไร

14.การตรวจสอบใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้สรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง

 • การตรวจสอบสิทธิในการออกใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ พร้อมประเด็นที่นักบัญชี มักเข้าใจผิด
 • การตรวจสอบรายการในใบเพิ่มหนี้, ใบลดหนี้ของสรรพากร
 • ออกไม่ถูกต้อง หรือมีรายการไม่ครบถ้วน จะมีผลอย่างไรหรือไม่

15. Case Studiesจริงที่เกิดขึ้นจาก การตรวจสอบใบกำกับภาษีของสรรพากรพร้อมวิธีการแก้ไข

16. ใบกำกับภาษีที่ออกโดยหน่วยงานราชการจะถูกตรวจสอบด้วยหรือไม่

 

 

   


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์วิชัย จึงรักเกียรติ

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba