ผลกระทบรายการย่อ ลักษณะรายการใหม่ในการนำเสนองบการเงิน ปี 2567 สำหรับกิจการ NPAEs

รหัสหลักสูตร : 21/2233

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ผลกระทบรายการย่อ ลักษณะรายการใหม่ในการนำเสนองบการเงิน ปี 2567
สำหรับกิจการ NPAEs
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำส่งงบการเงิน
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนเสียสาธารณะ (ปรับปรุง 2565)
   - มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
   - ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน 2566

2. แนวคิดในการกำหนดรูปแบบโครงสร้างงบการเงินและรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
   - แนวคิด และข้อกําหนดต่าง ๆ ในการกำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
   - ความหมายของรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
   - ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของรายการย่อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. มาตรฐานรายงานทางการเงิน NPAEs ที่ส่งผลกระทบต่อประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน
   - สินค้าคงเหลือ
   - การตีราคาที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ใหม่ (revaluation) และการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
   - ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
   - สัญญาเช่า
   - สินทรัพย์ชีวภาพ
   - เงินลงทุนในบริษัทย่อย

4. รูปแบบรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   4.1 ความหมายของรายการย่อในงบฐานะการเงิน
      - สินทรัพย์หมุนเวียน (Current assets)
      - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (non-current assets)
      - หนี้สินหมุนเวียน (Current liabilities)
      - หนี้สินไม่หมุนเวียน (non-current liabilities)
      - ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ equity)
  4.2 การเลือกแสดงงบกําไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ
      - แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติของค่าใช้จ่าย แสดงแบบงบเดียว
      - แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติของค่าใช้จ่าย แสดงแบบสองงบ
      - แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว แสดงแบบงบเดียว
      - แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบขั้นเดียว แสดงแบบสองงบ
      - แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น แสดงแบบงบเดียว
      - แบบจําแนกค่าใช้จ่ายตามหน้าที่ - แบบหลายขั้น แสดงแบบสองงบ

5. ตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูลของรายการย่อในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่จัดทำงบการเงินตาม TFRS for NPAEs
   - มูลค่าของงานส่วนที่เสร็จแต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน – หมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน
   - สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
   - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน/ไม่หมุนเวียน
   - ผลขาดทุน (กลับรายการ) จากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์
   - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
   - ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน/ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
   - ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุนที่ถึงกำหนดชําระภายในหนึ่งปี
   - หนี้สินตามสัญญาเช่าเงินทุน
   - ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน)ของ บริษัทย่อย การร่วมค้า และบริษัทร่วม ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย

6. การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามเกณฑ์ขั้นต่ำ และมาตรฐานรายงานทางการเงินกำหนด

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba