การตรวจสอบความถูกต้องในการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน (จ.ปทุมธานี)

รหัสหลักสูตร : 21/2768/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การตรวจสอบความถูกต้องในการปิดบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี
• การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
• ประเด็นความเสี่ยงของรายการในงบการเงินที่นักบัญชีควรระมัดระวัง

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. การตรวจสอบความครบถ้วนของรายการทางบัญชีก่อนปิดบัญชี

2. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
   - การวิเคราะห์รายการบัญชีลูกหนี้และการวิเคราะห์อายุหนี้
   - การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   - หลักเกณฑ์การตัดจำหน่ายหนี้สูญทางบัญชี
   - แนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับบัญชีลูกหนี้

3. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
   - การจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
   - วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ และการคำนวณต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
   - การประมาณมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ และการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
   - การปรับปรุงรายการสินค้าคงเหลือ ขาด-เกินหลังการตรวจนับ
   - แนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงเหลือ

4. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
   - การกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   - หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการสินทรัพย์มูลค่าต่ำ (Low Value Asset)
   - การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าต้นทุนเริ่มแรกของการได้มาซึ่งสินทรัพย์
   - การรับรู้รายการต้นทุนของสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
   - การประมาณการอายุการใช้ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
   - การคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ และวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
   - การคิดค่าเสื่อมราคาแยกตามส่วนประกอบที่มีนัยสำคัญของสินทรัพย์
   - การวัดมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนที่มีเนื้อหาเชิงพาณิชย์
   - วิธีการตีราคาใหม่ของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และการปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ ณ วันที่ตีราคาใหม่ และการบันทึกรายการบัญชี
   - แนวปฏิบัติของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน (เช่าซื้อ ลิสซิ่ง)
   - วิธีการคำนวณมูลค่าของสินทรัพย์ที่ได้มาจากการทำสัญญาเช่าการเงิน (เช่าซื้อ ลิสซิ่ง)
   - แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
   - ปัญหาและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

5. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน และแนวปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
   - รายการใดถือเป็นรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   - การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าต้นทุนสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   - วิธีการตัดจำหน่ายรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   - ข้อควรระวังในการบันทึกรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

6. การปรับปรุงรายการทางบัญชี การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขข้อผิดพลาด
   - การปรับปรุงรายได้ค้างรับ รายได้รับล่วงหน้า
   - การปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
   - การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
   - การแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชี ที่ส่งผลต่อการปรับงบการเงินย้อนหลัง

7. การจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - การจัดทำรายงานทางการเงินของธุรกิจแต่ละประเภท
   - การจัดทำรายงานทางการเงินตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

8. ประเด็นความเสี่ยงของรายการในงบการเงินที่นักบัญชีควรระมัดระวัง
   - การรับรู้รายการสินทรัพย์และหนี้สิน สูง-ต่ำ กว่าความเป็นจริง
   - การบันทึกรายได้และค่าใช้จ่าย สูง-ต่ำ กว่าความเป็นจริง
   - ลูกหนี้-เจ้าหนี้ ที่เป็นรายการระหว่างกันของบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกัน

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba