โครงการอบรมเคล็ดลับผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2370

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 40,660 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 42,800 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


โครงการอบรมเคล็ดลับสู่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 18 ชม.อื่น ๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 18 ชม.อื่น ๆ 6 ชม.
  • มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษี
  • การวางแผนด้านการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
  • การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารจัดการต้นทุน

วิทยากรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

SECTION 1 มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for PAEs และ TFRS for NPAEs
   - ความแตกต่างของ TFRS for PAEs และ TFRS for NPAEs

2. Update ทิศทางมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - มาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS for NPAEs (ปรับปรุงใหม่)

3. ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

SECTION 2 กฎหมายภาษีอากรและกลยุทธ์การวางแผนภาษี
1. Update กฎหมายภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษี
   - ระบบ e-Withholding Tax, e-Tax Invoice & e-Receipt
   - การเชื่อมโยงระบบ Big Data ของกรมสรรพากร กับหน่วยงานต่าง ๆ
   - สิทธิประโยชน์ทางภาษี และนโยบายการส่งเสริมทางภาษี

2. การวางแผนภาษีอย่างถูกต้อง ตามประมวลรัษฎากร
   - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้บริหารระดับสูง
   - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
   - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
   - ภาษีมูลค่าเพิ่ม

3. เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร
   - การปรับปรุงกำไรทางบัญชีให้เป็นกำไรทางภาษี
   - เงื่อนไขการคำนวณกำไรสุทธิ ตามหลักภาษีอากร
   - การวางแผนด้านรายได้ทางภาษี เช่น รายได้ที่ต้องรับรู้เพิ่มเติม และ รายได้ที่ได้รับยกเว้น
   - การวางแผนด้านรายจ่ายทางภาษี เช่น รายจ่ายต้องห้าม และ รายจ่ายที่หักได้เพิ่ม

4. การกำหนดราคาโอน Transfer Pricing สำหรับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

   - ลักษณะของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน
   - ลักษณะของธุรกรรม และการกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมของธุรกรรมระหว่างกัน
   - การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน

SECTION 3 การบริหารสินทรัพย์ และการบริหารจัดการต้นทุน
1. การบริหารจัดการเงินสด
   - สภาพคล่อง
   - เงินทุนหมุนเวียน
   - กำไรทางบัญชี กับ กำไรในงบกระแสเงินสด

2. การบริหารลูกหนี้การค้า
   - การบริหารบัญชีลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้
   - การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
   - การตัดจำหน่ายหนี้สูญ

3. การบริหารสินค้าคงเหลือ
   - สินค้าคงเหลือ และการวิเคราะห์การหมุนเวียนสินค้า
   - การวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
   - ผลกระทบจากการตรวจนับสินค้าคงเหลือ

4. การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - หลักเกณฑ์ในการพิจารณารายการสินทรัพย์ถาวร
   - ราคาทุนเริ่มแรก และต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลัง
   - การคิดค่าเสื่อมราคา และการประมาณอายุการใช้ประโยชน์
   - การเลิกใช้ และการตัดจำหน่ายสินทรัพย์

5. การบริหารจัดการต้นทุน
   - ความสำคัญของระบบบัญชีต้นทุน
   - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน และกำไร
   - การใช้ข้อมูลต้นทุนเพื่อวางแผนกำไร

SECTION 4 การวางแผนด้านการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
1. การวางแผนด้านการเงิน
   - ความสำคัญของการวางแผนทางการเงิน
   - ความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชี กับ เงินสดคงเหลือ
   - ความสำคัญของการจัดทำงบประมาณ
   - การจัดทำงบประมาณเงินสด Cash Budgeting

2. การวิเคราะห์การลงทุน
   - หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการลงทุน
   - การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการลงทุนเพื่อการตัดสินใจ

3. การวิเคราะห์งบการเงิน
   - แนวตั้ง การวิเคราะห์แนวนอน
   - อัตราส่วนสภาพคล่อง
   - อัตราส่วนความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
   - อัตราส่วนความสามารถในการหากำไร
   - อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน

4. Workshop การวิเคราะห์งบการเงิน


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
18:0 6:0 18:0 6:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข
อาจารย์ชลลดา ฟูวัฒนศิลป์
อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล
ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba