แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2762

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

แนวปฏิบัติการจัดทำบัญชีสินทรัพย์ การหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• ครบทุกประเด็นบัญชีสินทรัพย์ และการหักค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา ตามมาตรฐานการบัญชี
• การเปลี่ยนแปลงมูลค่า รวมถึงการต่อเติม ปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้น ต้องบันทึกอย่างไร
• การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

วิทยากรโดย ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

หัวข้อสัมมนา

1. หัวใจสำคัญในการวางระบบการบริหารบัญชีสินทรัพย์และการวางระบบควบคุมให้มีประสิทธิภาพ

2. การรับรู้ราคาทุนของชีสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   2.1 เงื่อนไขในการรับรู้รายการ
   2.2 องค์ประกอบของราคาทุนกรณีซื้อ
   2.3 องค์ประกอบของราคาทุนกรณีสร้าง
   2.4 การกำหนดประเภทสินทรัพย์

3. หลักเกณฑ์การคิดค่าเสื่อมราคาตามมาตรฐานการบัญชี / มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

4. การจัดประเภทสัญญาเช่าตาม TFRS for NPAEs บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า
   4.1 สัญญาเช่าเงินทุน
   4.2 สัญญาเช่าดำเนินงาน

5. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้มาจากการเช่าซื้อตาม TFRS for NPAEs บทที่ 14 เรื่อง สัญญาเช่า

6. หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ได้มาตาม TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า
   6.1 วันเริ่มต้นสัญญาเช่า
   6.2 การชำระตามงวด
   6.3 การปรับปรุงรายการดอกเบี้ย และค่าเสื่อมราคา
   6.4 การรับโอนกรรมสิทธิ์สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

7. หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องในการรับรู้รายการเกี่ยวกับชิ้นส่วนอะไหล่ อุปกรณ์ที่สำรองไว้ใช้งาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุง
   7.1 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นสินค้าคงเหลือ
   7.2 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
   7.3 หลักเกณฑ์ในการรับรู้รายการเป็นค่าใช้จ่าย

8. การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ และ/หรือ มูลค่าคงเหลือ ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางการบัญชีควรปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
   8.1 ขั้นตอนการประเมินสินทรัพย์
   8.2 ขั้นตอนการขออนุมัติอธิบดีกรมสรรพากร
   8.3 ขั้นตอนในการบันทึกบัญชี

9. มูลค่าของสินทรัพย์การตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น

10. การด้อยค่าของสินทรัพย์ ตามมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

11. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่นักบัญชีต้องเข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
   11.1 ดอกเบี้ยการซื้อสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน
   11.2 การขายทรัพย์สินต้องออกใบกํากับภาษีหรือไม่ และต้องบันทึกบัญชีอย่างไร กรณีที่สินทรัพย์ยังคํานวณค่าเสื่อมราคาไม่หมด
   11.3 การโอนสินทรัพย์ระหว่างฝ่ายหรือระหว่างบริษัท
   11.4 การซื้อสินทรัพย์เป็นเงินตราต่างประเทศ
   11.5 การแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ที่คล้ายกัน หรือแตกต่างกันทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
   11.6 สินทรัพย์ชํารุด สูญหายหรือต้องการทำลาย จะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
   11.7 การเปลี่ยนแปลงมูลค่ารวมถึงการต่อเติมปรับปรุงทำให้อยู่ในสภาพที่ดีขึ้นต้องบันทึกอย่างไร
   11.8 การตัดจําหน่ายสินทรัพย์โดยผ่านที่ประชุมที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้
   11.9 ค่าติดตั้งแอร์ ค่าย้ายแอร์ถือเป็นสินทรัพย์หรือไม่และจะบันทึกบัญชีอย่างไร
   11.10 กรณีคิดค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคาผิดพลาดต้องปฏิบัติอย่างไร
   11.11 วิธีการและการเริ่มคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่สร้างขึ้นเองจะต้องคิดอย่างไร
   11.12 จุดสำคัญที่ต้องระวังในการตรวจสอบและปรับปรุงรายการทางบัญชี
   11.13 ค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์จะบันทึกบัญชีอย่างไร

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba