เคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิดบัญชีสิ้นงวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2742

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรเคล็ดลับการปรับปรุงรายการทางบัญชี พร้อมการปิดบัญชีสิ้นงวดให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด
• เทคนิคการบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entries)
• มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด

วิทยากรโดย ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินล่าสุด ที่มีผลกระทบต่อรายการที่ต้องปรับปรุงบัญชี

2. Update เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

3. การปรับปรุงรายการคงค้าง (Accrued)
   - รายได้ค้างรับ (Accrued Revenues)
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)

4. การปรับปรุงรายการล่วงหน้า (Deferred)
   - รายได้รับล่วงหน้า (Deferred Income or Unearned Revenue)
   - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

5. การปรับปรุงวัสดุใช้ไป (Supplies)

6. การปรับปรุงหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)

7. การปรับปรุงค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

8. การปรับปรุงค่าสูญสิ้น (Improve the lost value)

9. การปรับปรุงค่าตัดจำหน่าย (Amortization adjustment)

10. การปรับปรุงอื่น เช่น การปรับสินค้าคงเหลือในวันสิ้นงวดให้เป็นราคาทุนหรือมูลค้าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

11. การแก้ไขข้อผิดพลาดทางการบัญชี จากการปฏิบัติงาน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ
   - วิเคราะห์รายการและบันทึกรายการบัญชีผิด
   - บันทึกจำนวนเงินผิด
   - ลืมบันทึกรายการบัญชี

12. วิธีการที่จะบันทึกรายการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด

13. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
   - นโยบายการบัญชี
   - ประมาณการทางบัญชี

14. การปรับปรุงบัญชี การกลับรายการทางการบัญชี (Reversing Entries)
   - ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   - รายได้รับล่วงหน้า กรณีที่บันทึกเป็นรายได้ทั้งจำนวน
   - รายได้ค้างรับ

15. การบันทึกรายการปิดบัญชี (Closing Entries)
   - การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีรายได้ไปยังบัญชีกำไรขาดทุน
   - การบันทึกรายการเพื่อโอนปิดบัญชีค่าใช้จ่ายไปยังบัญชีกำไรขาดทุน
   - การบันทึกปิดบัญชีกำไรขาดทุน
   - การบันทึกปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัวหรือเงินถอน
   - ปิดบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

16. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องปรับปรุงรายการทางบัญชีพร้อมวิธีการบันทึกบัญชี

17. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba