การบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2916

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,136 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,885 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
• ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
• การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย

วิทยากรโดย ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

บัญชีเกี่ยวข้องกับรายได้ทั้งระบบ
1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   1.1 ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของรายได้
   1.2 การรับรู้รายการ 5 ขั้นตอน
   1.3 การระบุสัญญา การรวมสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญา
   1.4 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติและการเสร็จสิ้นของภาระที่ต้องปฏิบัติ
   1.5 การวัดมูลค่า การกำหนดราคาของรายการการปันส่วนและการเปลี่ยนแปลงราคาของรายการตามสัญญา
   1.6 ต้นทุนของสัญญา
   1.7 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

2. การรับรู้รายได้ของประเภทธุรกิจที่สำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   2.1 กิจการขายผ่อนชำระ
   2.2 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
   2.3. กิจการรับเหมาก่อสร้าง
   2.4 การขายสินค้าที่มีภาระผูกพัน มีเงื่อนไขหลังการขาย
   2.5. จากการขายสินค้า ที่มีการบริการติดตั้ง
   2.6 ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า การตลาดต่าง ๆ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
   2.7 ค่าสมาชิก รายเดือน รายปี
   2.8 รายได้ตามลักษณะประเภทการให้บริการ
   2.9 การให้ใช้สิทธิ แฟรนไชส์

3. รายได้จากการให้เช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
   3.1 การจัดประเภทสัญญาเช่า
   3.2 สัญญาเช่าเงินทุน การรับรู้รายการและวัดมูลค่า
   3.3 สัญญาเช่าดำเนินงาน การรับรู้รายการและวัดมูลค่า
   3.4 การเปิดเผยข้อมูล

4. รายได้อื่นๆ ที่ต้องรับรู้รายการ

5. ประเด็นอื่นที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายได้

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบ
6. ค่าใช้จ่ายตามกรอบแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   6.1 ต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิตตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
   6.2 ค่าใช้จ่ายในการขายกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
   6.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง

7. การคำนวณค่าเสื่อมราคา ตาม TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   7.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ดินมากับการซื้อที่ดิน
   7.2 ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงที่ดิน
   7.3 ค่าเสื่อมราคาเฟอร์นิเจอร์ที่มีค่าติดตั้ง
   7.4 ค่าเสื่อมราคาอาคารที่กิจการสร้างและมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการรื้อถอน

8. แนวทางการปรับปรุงบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี
   8.1 รายได้ค้างรับ ค้างจ่าย
   8.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   8.3 รายได้รับล่วงหน้า
   8.4 รายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นงวด

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba