การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสำหรับนักบัญชี เพื่อเพิ่มกำไรให้องค์กร

รหัสหลักสูตร : 21/2158

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนสำหรับนักบัญชี เพื่อเพิ่มกำไรให้องค์กร


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• การวางแผนองค์กรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติการลดต้นทุน
• การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
• การวิเคราะห์อัตราส่วนในการบริหารต้นทุน

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน
 
  - การเข้าใจหลักการพื้นฐานของการวางแผนต้นทุน
   - แนวคิดพื้นฐานของการเพิ่มผลกำไร
   - การบริหารจัดการต้นทุน (Cost Management)
   - การลดต้นทุน (Cost Down, Cost reduction)
   - การพัฒนาและการตรวจสอบขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อช่วยในการลดต้นทุน
   - เข้าใจต้นทุนเพื่อลดต้นทุนในภาพรวมของอุตสาหกรรมการผลิต
   - การวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อใช้ในการลดต้นทุน
      * ต้นทุนคงที่
      * ต้นทุนแบบขั้นบันได
      * ต้นทุนผันแปร
      * ต้นทุนกึ่งผันแปร

2. การวางแผนองค์กรเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติการลดต้นทุน
   - การจัดทำโครงสร้างการลดต้นทุนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม
   - ข้อคำนึงและสิ่งที่ขาดไม่ได้ในโครงสร้างการลดต้นทุน
   - การจัดทำโครงสร้างการสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร
   - การพัฒนา การปรับ การใช้ประโยชน์ และเงื่อนไขของโครงสร้างการลดต้นทุน

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุนมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน
   - การจำแนกต้นทุนตามหน้าที่ทางธุรกิจและหน้าที่ของสายงาน
   - การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของต้นทุน
   - การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์ของงวดบัญชี (Basic of Accounting Period)
   - การจำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน (Basic of Regularity of Occurrence)
   - การจำแนกต้นทุนตามการตัดสินใจ (Relevant Cost)
   - แนวคิด ปัจจัย ของต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) และต้นทุนประมาณการ (Estimated Cost)

4. การบริหารจัดการการลดต้นทุนสำหรับนักบัญชี
 
  - การสร้างกิจกรรมขององค์กรเพื่อเกิดการประสานงานของกิจกรรมลดต้นทุน
   - การวางแผนการลดต้นทุน
   - ปัญหา อุปสรรค สาเหตุ และแนวทางการจัดการกิจกรรมการลดต้นทุน
   - การจัดทำคู่มือในการลดต้นทุน
      * การตั้งหัวข้อในการลดต้นทุน
      * การลดต้นทุนผลิตภัณฑ์
      * ขั้นตอนการลดต้นทุน
      * ใช้วิธีการของต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing – ABC)
      * การจัดทำแผนภูมิก้างปลา (Cause and Effect Diagram)
      * การทำแผนการลดต้นทุนตามเป้าหมาย (Target Cost)
      * การใช้เครื่องมือจุดคุ้มทุน (Break Even Point)
      * การใช้ระบบ MBO มากำกับการลดต้นทุน

5. ข้อคิดและแนวทางปฏิบัติในการลดต้นทุนของฝ่ายบัญชีต้นทุน
   - ความสัมพันธ์ของต้นทุนและกำไร
   - ความสัมพันธ์ของต้นทุนระหว่างหน่วยงาน
   - การลดจำนวนการใช้วัตถุดิบและการลดราคาซื้อ
   - การควบคุมค่าแรงงาน
   - แนวทางการพิจารณาลดปัจจัยด้านสินค้าคงคลัง
   - การปรับปรุงในการลดความสิ้นเปลืองความสูญเสียของต้นทุนการผลิต
   - การปรับปรุงพิจารณาลดปัจจัยด้านการขาย/ด้านบุคลากร/ด้านการดำเนินงาน
   - ภาพรวมในการพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งองค์กร

6. การวิเคราะห์อัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ

7. การวิเคราะห์อัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงาน

8. การวิเคราะห์อัตราส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิต

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba