การปิดบัญชีและออกงบการเงินแบบครบวงจร

รหัสหลักสูตร : 21/2321

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การปิดบัญชีและออกงบการเงินแบบครบวงจร
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
  • สินทรัพย์ของกิจการ,รายได้- ค่าใช้จ่าย การจัดทำหมายเหตุประกอบงบ
  • การปิดบัญชีด้านหนี้สินและทุนการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี

วิทยากรโดย อ.รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการบัญชีเบื้องต้นที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
   - บัญชี 5 เล่ม การวางระบบและการบันทึกบัญชี การจัดทำงบทดลอง
   - มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในปัจจุบัน
   - นโยบายการบัญชีที่สำคัญของแต่ละธุรกิจตามเกณฑ์การรับรู้รายได้
   - รูปแบบในการจัดทำงบการเงินตามพ.ร.บ. การบัญชี

2. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของกิจการที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
   - การแสดงยอดคงเหลือของบัญชีเงินสด
   - เช็คระหว่างทางและยอดคงเหลือในบัญชีเงินฝากธนาคาร
   - บัญชีลูกหนี้การค้าและรายได้ ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชี
   - ลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการ ลูกหนี้ค่าหุ้น ที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานการบัญชี
   - การรับรู้สินค้าคงเหลือ เป็นค่าใช้จ่าย ที่ต้องจัดเตรียมเอกสารอ้างอิง
   - การวัดมูลค่าเงินลงทุน และกำไรขาดทุนตามมาตรฐานการบัญชี
   - กรณีศึกษา ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่อาจเกิดการด้อยค่า

3. การปิดบัญชีด้านหนี้สินและทุนที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
   - การปรับปรุงบัญชีค้างจ่าย
   - การปรับปรุงเงินค้ำประกันประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
   - การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับเงินประกันผลงาน
   - การวัดผลประโยชน์พนักงานตามมาตรฐานการบัญชี
   - การตรวจสอบรายการ ทุน ในงบทดลอง กับ บอจ. 5 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
   - การบันทึกรายการเงินปันผล พร้อมการตั้งค่าสำรองตามกฎหมาย

4. การปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องเข้าใจก่อนปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบการเงิน
   - การออกแบบระบบบัญชีเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้ง่ายต่อการปิดบัญชี
   - การวิเคราะห์รายการรายจ่ายที่มีลักษณะลงทุน หรือรายจ่ายฝ่ายทุน (Capital Expenditure)
   - การตัดหนี้สูญและการจัดเตรียมหลักฐานเพื่อฟ้องลูกหนี้ได้
   - การวางระบบบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อให้ง่ายต่อการปิดบัญชี
   - การเก็บเอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายข้ามปีเพื่อตั้งเจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
   - กรณีศึกษาการรับรู้รายได้กรณีธุรกิจบริการ ขายสินค้า และผลิตสินค้า

5. แนวทางการจัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน
   - ภาพรวมของนโยบายทางการบัญชี
   - เกณฑ์การจัดทำงบการเงินและนโยบายการบัญชี และข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน

6. จุดสำคัญปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยในปัจจุบันที่ต้องจัดเตรียมเอกสารสำหรับเตรียมชี้แจงหลังปิดบัญชี
   - การจัดทำแฟ้มเอกสารบันทึกบัญชีด้านรายได้ในงบกำไรขาดทุน
   - การจัดเตรียมเอกสารในกรณีหน่วยงานกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. การบัญชี 2543 เรียกตรวจสอบ

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

โรงแรมดิเอมเมอรัลด์
99/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กทม.
โทรศัพท์ :
02 2764567
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 3 (เดิน 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba