การวางระบบการทำงาน ความรับผิดชอบ และการสร้างตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบัญชี - การเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2765

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การวางระบบการทำงาน ความรับผิดชอบ และการสร้างตัวชี้วัด

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบัญชี - การเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่น ๆ 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา


1. ความสำคัญของการมีการวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพของฝ่ายบัญชีและการเงิน
   * ฝ่ายบัญชี
      - ด้านเจ้าหนี้
      - ด้านลูกหนี้
      - ต้นทุน
   * ฝ่ายการเงิน
      - ด้านจ่าย
      - ด้านรับ
   * หัวหน้าแผนกบัญชี
   * หัวหน้าแผนกการเงิน
   * ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

2. ส่วนประกอบสำคัญในการวางระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ให้ประสบความสำเร็จ

3. รูปแบบการกำหนดวัตถุประสงค์ของงาน (Job Purpose)

4. การกำหนดความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
   - หน้าที่หลัก/กิจกรรมหลัก (Key responsibilities and Activities)
   - วัตถุประสงค์หลักของงาน (Key Objectives)
   - ตัวชี้วัดผลงานของตำแหน่งงาน (Performance Indicators)

5. การวิเคราะห์ความท้าทายของงาน / ความเสี่ยง / ข้อควรระวัง (Major Challenges)

6. การแสดงโครงสร้างของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องรับผิดชอบ (Subordinate’s Responsibilities)

7. ขอบเขตและอำนาจดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน (Accounting & Financial Responsibilities/Authorization)

8. แนวทางการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)
   - การรักษาความลับ
   - ความเป็นกลาง
   - การรักษากฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท
   - การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี
   - การรักษาจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

9. คุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงาน (Job Specifications)
   - ความรู้ (knowledge)
   - ทักษะ (Skill)
   - ความสามารถด้านการคิด / บุคลิกภาพ (Mental Abilities / Personalities)
   - ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)
   - ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

10. ประกาศนียบัตร / ใบรับรองทางวิชาชีพ / ใบอนุญาต (Certification / Licensing)

11. การสร้างตัวชี้วัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบัญชี – การเงินพร้อมแนวทางแก้ไข
   - ข้อบกพร่องที่พบ
   - ข้อผิดพลาดที่พบ
   - ยอดเงินกับเอกสารไม่ตรงกัน
   - ส่งเอกสารล่าช้า
   - เสียค่าปรับ
   - มูลค่าค่าปรับ
   - ข้อเสนอแนะที่ผู้บริหารนำไปใช้
      ในการตัดสินใจ
   - เงินสดไม่เพียงพอ
   - การประมาณการกระแสเงินสดของกิจการ

12. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
204 รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ :
02-694-2222
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีห้วยขวาง ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba