เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/7241Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,531 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,066 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


เทคนิคการสื่อสาร ประสานงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
(อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

การสื่อสารประสานงาน” เป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นสำหรับบุคลากรทุกคนและทุกระดับในองค์กร
เพราะการสื่อสารประสานงานเป็นเสมือนสื่อกลางในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการรับรู้ความเป็นเอกภาพของข้อมูลข่าวสารภายในทุกส่วนองค์กร เป็นตัวชี้ขาดความมีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และความพึงพอใจจากทั้งผู้ที่ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอก รวมถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ ซึ่งต้องใช้เทคนิคในการประสานงานและการสื่อสารของแต่ละบุคคลในการสร้างความร่วมมือร่วมใจ เพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้น
• เหตุและปัจจัยหลักที่มีผลให้การสื่อสารและการประสานงานมีความสําคัญอย่างสูงต่อประสิทธิภาพ
  ในการปฏิบัติงาน พร้อมกรณีศึกษาตัวอย่าง
• ความแตกต่างของการสื่อสารและการประสานงาน
• ผลเชิงบวกของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและผลกระทบหรือปัญหาจากการสื่อสารประสานงาน
  ในมิติและแง่มุมต่าง ๆ ที่สําคัญ


วิทยากรโดย ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย 

หัวข้อสัมมนา

เทคนิคการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ปัญหาพื้นฐานในการสื่อสารและกระบวนการติดต่อสื่อสารพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพ
    การสื่อสาร
    • ปัญหาผู้สื่อสารและผู้รับสาร
    • ปัญหาทัศนคติ
    • ปัญหาจากลักษณะและคุณสมบัติของข้อมูลที่สื่อสาร
    • ปัญหาจากศิลปะและจิตวิทยาในการสื่อสาร
    • ปัญหาสภาพแวดล้อม โอกาสและจังหวะเวลาในการสื่อสาร
2. หลักการเทคนิควิธีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลประเภทต่างๆ
4. ปัญหาและข้อควรระวังในการสื่อสารทั่วไปและการสื่อสารผ่าน Social Media

เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
1.หลักและความสําคัญของการประสานงานและบทบาทหน้าที่ของผู้ประสานงาน
2. ลักษณะความขัดแย้งปัญหาในกระบวนการประสานงานและผลกระทบทางตรง และทางอ้อม
3. ปัญหาและอุปสรรคในการประสานงานพร้อมแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงาน
    • การเลือกใช้เครื่องมือการประสานงานที่ไม่สอดคล้องเหมาะสม
      (การประสานงานที่เป็นหนังสือทางการและกึ่งทางการ,ประสานงานโดยการสนทนาแบบพบหน้า,
       การประสานงานผ่านตัวแทน,การประสานงานโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์)    
    • การสื่อสารและการให้ข้อมูลที่ไม่สอดคล้องเหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
    • ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนของข้อมูล และกระบวนการการรับ-ส่งข้อมูล
    • การเพิกเฉยและการหลงลืม
    • การไม่ได้รับของร่วมมือจากเหตุปัจจัยต่างๆ
4. เทคนิคการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
    • การประเมินผู้ที่จะต้องประสานงานด้วย เพื่อเลือกวิธีและเครื่องมือในการสื่อสารที่เหมาะสม
    • เทคนิคการประสานความสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น และการกำหนดบุคลิกภาพในการสื่อสาร
       ที่เหมาะสม
    • 5 Action ที่สำคัญในกระบวนการสื่อสาร (ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร,การตอบสนอง,
       การประสานแจ้งความคืบหน้า, การรายงานผล และการประเมินผล)
    • เทคนิคการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ EQ ในการบริหารจัดการการประสานงาน

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba