สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบัญชีในปี 2566 และสิ่งที่นักบัญชีต้องพบในปี 2567 (หลักสูตรใหม่ 2567) (จัดอบรมออนไลน์ ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4174Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,498 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงด้านบัญชีในปี 2566

และสิ่งที่นักบัญชีต้องพบในปี 2567 

 หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง
ผู้สอบบัญชี
บัญชี 6 ชั่วโมง

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปประเด็นสำคัญของมาตรฐาน TFRS for NAPEs ที่ปรับปรุงในปีที่ผ่านมา

     - ภาพรวมบทที่สำคัญๆ และ บทที่เพิ่มเติมใหม่

     - บทใดบ้างที่ ในรายละเอียดมีการปรับปรุง

     - วันที่ถือบังคับใช้ เริ่มในรอบปีบัญชีใด

2. สรุปประเด็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีฉบับสำคัญ (ปรับปรุง 8 .2566)

     - TAS 1           

     - TAS 8           

     - TAS16

     - TAS 19                     

     - TAS 36                     

     - TAS 38                     

     - TAS 40

3. สรุปประเด็นรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน .ใหม่ล่าสุดจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง

     - รูปแบบของงบกำไรขาดทุน

     - ผลกระทบต่อมาตรฐาน NPAEs

4. Update มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน และ เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2567

5. Update แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่สำคัญ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธูรกิจประกันภัย        บังคับใช้ 1 มกราคม 2567

6. แนวปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีที่จำเป้นสำหรับกิจการ NPAEs
    และความแตกต่างของมาตรฐาน PAEs กับ NPAEs ในบทที่สำคัญ

     - TFRS 15        

     - TFRS 16        

     - TFRS 9

     - TAS 12                     

     - TAS 37

7.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผุ้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์วิทยา เอกวิรุฬห์พร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba