การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการตาม TAS7 (Excel Workshop) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5190Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,387 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 

การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการตาม TAS7

(Excel Workshop) (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี ไม่สามารถนับชั่วโมงได้
ผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้

 

• การจัดทําและวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ เพื่อทํากําไรและดําเนินกิจการ
• การใช้เครื่องมือในการวางแผนงานในอนาคต
• หลักการจัดทํางบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1. การจัดทำงบกระแสเงินสดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7

2.ความสำคัญและประโยชน์ของข้อมูลกระแสเงินสด

3. การแสดงรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4. โครงสร้างของงบกระแสเงินสด
4.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของงบกระแสเงินสด
4.2 กิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน
4.3 การจัดประเภทรายการดอกเบี้ย เงินปันผล และภาษีเงินได้
4.4 ประเด็นอื่นๆ

5. หลักการจัดทำงบกระแสเงินสดโดยวิธีทางตรงและทางอ้อม

6. การจัดทำงบกระแสเงินสดเชิงปฏิบัติการ (Excel Workshop)
6.1 วิธีทางตรง
6.2 วิธีทางอ้อม

7. การเปิดเผยข้อมูลงบกระแสเงินสด
7.1 รายการที่มิใช่เงินสด
7.2 การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
7.3 องค์ประกอบของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
7.4 การเปิดเผยอื่น

8. การวิเคราะห์ข้อมูลงบกระแสเงินสด

9. ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจในการจัดทำและนำเสนอข้อมูลกระแสเงินสด

10. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตเกี่ยวกับงบกระแสเงินสด

11. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ ไม่เป็นทางการ (นับชั่วโมงได้ตามจำนวน ชม. การเข้าอบรมจริง)
0:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (CPA นับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba