Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom)

รหัสหลักสูตร : 21/8007/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,601 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,136 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร
เพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่น ๆ 6 ชม.

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการจัดทำ Tax Mapping (แผนที่ภาษีอากร)

2. ข้อดีของการทำ Tax Mapping และความเชื่อมโยงทุกภาษี

3. ประเด็นเกี่ยวกับภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping
• ประเด็นด้านรายได้
• ประเด็นด้านรายจ่าย
• ประเด็นด้านทรัพย์สิน และ หนี้สิน
• ประเด็นหน้าที่ทางภาษีอากร

4. ประเภทของภาษีอากรที่ต้องจัดทำ Tax Mapping ในแต่ละประเด็น
• ภาษีเงินได้นิติบุคคล
• ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม
• ภาษีธุรกิจเฉพาะ
• อากรแสตมป์
• อนุสัญญาภาษีซ้อน
• ภาษีอากรประเภทอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. ความเหมือนและแตกต่างของรายได้และรายจ่ายทางบัญชีกับรายได้และรายจ่ายทางภาษีอากร
• รายการที่บัญชีรับรู้รายได้-รายจ่ายตรงกับหลักเกณฑ์ทางภาษี
• รายการที่บัญชีรับรู้รายได้-รายจ่าย แต่ทางภาษีอากรไม่รับรู้
• รายการที่บัญชีไม่รับรู้รายได้-รายจ่าย แต่ทางภาษีอากรรับรู้

6. การทำ Tax Mapping สำหรับหน้าที่ของผู้เสียภาษีและการยกเว้นภาษี
• การจดทะเบียน และการจัดทำเอกสารหลักฐาน
• การคำนวณภาษีอากร และการยกเว้น
• การเสียภาษีอากร
• การขอคืนภาษีอากร
• การให้ความร่วมมือแก่ทางราชการ

7. สอนการทำ Tax Mapping ประเด็นทางภาษีอากรทั้งระบบ
• การนำทรัพย์สินไปบริจาคประเด็นทางด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง
• การให้กู้ยืมทั้งส่วนที่ให้กับพนักงานและบริษัทในเครือ
• รายจ่ายค่ารับรอง
• การคิดค่าเสื่อมของทรัพย์สิน
• รายการที่สามารถลงรายจ่ายทางภาษีได้เพิ่มขึ้น
• รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี
• นำสินค้าไปใช้เนื่องจากกิจกรรมส่งเสริมการขาย
• นำสินค้ามาใช้ในกิจการ

8. Tax Mapping กับการวางแผนภาษีอากร

เงื่อนไข

1. กำหนดจำนวนผู้เข้าสัมมนา 1 ท่าน / 1 User
2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเข้าห้องสัมมนาก่อนเวลาที่ีระบุไว้อย่างน้อย 20 นาที
3. ผู้เข้าสัมมนาต้องตั้งชื่อบัญชี ZOOM เป็นชื่อ-นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย ให้ตรงตามบัตรประชาชน
4. ผู้เข้าสัมมนาสามารถกดปุ่มยกมือ (Raise Hand)หรือพิมพ์ข้อคำถาม ผ่านทางช่องแชทได้ใน
ระหว่างอบรม
5. หนังสือรับรองจะจัดส่งให้ทาง e-mail ภายในวันถัดไปหลังเสร็จสิ้นการอบรม
*** ห้ามบันทึกเสียง ภาพ วีดีโอ แชร์ หรือนำไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด (สงวนลิขสิทธิ์) ***

เงื่อนไขการเข้าอบรมผู้ทําบัญชีและผู้สอบบัญชีนับชั่วโมงไม่เป็นทางการได้

ผู้ทำบัญชี
1.ผู้ทําบัญชีสามารถใช้อัตราชั่วโมงการอบรมตามจริงจํานวน 1.5 ชม.
แทนการนับชั่วโมง CPD ได้จํานวน 1 ชม.
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
1.ผู้สอบบัญชีสามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ ตามจำนวนชั่วโมงที่เข้าอบรมจริง
2.ผู้เข้าสัมมนาต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการอบรม และไม่ควรกดออกจากโปรแกรม


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba