เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจร ที่ผู้ทำบัญชีและนักบัญชีไม่ควรพลาด

รหัสหลักสูตร : 21/1829

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-


เจาะลึก 169 ประเด็นปัญหาภาษีแบบครบวงจรที่ผู้ทำบัญชี

และนักบัญชีไม่ควรพลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม. 
  

• Update กฎหมายใหม่ และประเด็นทางภาษีปี 2567 มีอะไรบ้างที่แก้ไข, เปลี่ยนแปลง
• ให้สวัสดิการพนักงานอย่างไร ไม่เป็นเงินได้กับพนักงานและบริษัทลงรายจ่ายได้อย่างแน่นอน
• สารพันปัญหาที่เกิดขึ้นจริงและพบมากที่สุด พร้อมวิธีการแก้ปัญหาอย่างถูกจุด
   - ค่ารับรอง, การหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีและการส่งเสริมการขาย, ค่าเช่าและปัญหารายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
• พร้อมเคลียร์ปัญหาเอกสารในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม


วิทยากรโดย อาจารย์ ชุมพร เสนไสย


หัวข้อสัมมนา

1. 10 ประเด็น Update กฎหมายใหม่ที่นักบัญชีต้องทราบ

2. 10 ปัญหา รายได้ที่มักถูกสรรพากรประเมิน

3. รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หาหรือการกุศล
   - รายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะลงค่าใช้จ่ายได้ 200% ทุกกรณีหรือไม่
   - รายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว
   - บริจาคอย่างไรให้ได้ประโยชน์และถูกต้องทางภาษี
   - รายจ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา 200% กับประเด็นโต้แย้งของสรรพากรพื้นที่
   - ปัญหารายจ่ายเพื่อการสนับสนุนการศึกษา
   - บริษัทจ่ายเงินค่าจัดทำของรางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่พนักงานดีเด่น
   - รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการขายอย่างไรจึงจะไม่เป็นการให้โดยเสน่หา
   - รายจ่ายส่วนตัวทำอย่างไรจะลงค่าใช้จ่ายได้
   - ช่วยซื้อบัตรชมกีฬา ของขวัญอวยพรวันเกิดบุคคลสำคัญ
   - ค่าซื้อบัตรการกุศลต่างๆ เช่น บัตรแสดงดนตรี ละคร
   - รายจ่ายค่าซื้อของขวัญในโอกาสต่างๆ เช่น งานบวช งานเลี้ยง งานทอดกฐิน งานศพ พวงหรีด เงินช่วยเหลือ พนักงาน
   - ค่าเดินทางของกรรมการไปต่างประเทศ
   - ค่าน้ำมัน ค่าซ่อมรถ ค่าต่อภาษี ซึ่งกรรมการใช้รถส่วนตัว
   - บริษัทสมัครเป็นสมาชิก Sport Club เพื่อกรรมการ ผู้บริหารงานเข้าไปใช้บริการ
   - บริษัทให้หุ้นกับพนักงานเป็นรายบุคคล

4. ค่ารับรองจะลงเป็นรายจ่ายได้ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร
   - ใบเสร็จร้านอาหาร ระบุชื่อว่าสด หรือไม่ระบุชื่อผู้รับบริการ หรือ ระบุชื่อกรรมการ
   - ยอดรายได้ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณค่ารับรองคิดอย่างไร
   - ค่ารับรองเกิน 2,000 บาทนำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร
   - ค่ารับรองจะลงรายจ่ายอย่างไรไม่ถูกบวกกลับ

5. สวัสดิการพนักงานให้อย่างไรไม่เป็นเงินได้พนักงาน และบริษัทลงรายจ่ายได้
   - ค่าพาหนะ
   - ค่าเบี้ยเลี้ยง
   - ค่าเช่าบ้าน
   - ค่าเครื่องแบบ
   - ค่าเบี้ยประกัน
   - ค่าเครื่องแบบพนักงาน
   - การจัดสัมมนาต่างจังหวัด
   - การให้พนักงานกู้ยืมเงิน โดยไม่คิดดอกบี้ย
   - ให้พนักงานทานอาหารฟรี

6. ปัญหาเกี่ยวกับรายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ
   - บิลเงินสดที่ไม่มีชื่อ ที่อยู่ ผู้ออก แต่มีนามบัตรของร้านรายจ่ายได้หรือไม่
   - ค่ารับรองที่ไม่สามารถแจงรายละเอียดได้แต่มีการอนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
   - ใบรับเงิน ที่มีข้อความไม่ครบถ้วน

7. การหักภาษี ณ ที่จ่าย แบบกระดาษ VS e-Withholding Tax มีความแตกต่างอย่างไร
   - สิทธิประโยชน์ทางภาษี การลงรายจ่าย 2 เท่า
   - หลักเกณฑ์วิธีการตามกฎหมาย
   - อัตราภาษีที่ต้องหัก และข้อยกเว้น

8. ปัญหาเกี่ยวกับการหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้งแบบกระดาษ VS e-Withholding Tax
   - บริษัทหัก หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายทั้ง 2 ระบบต้องปฏิบัติอย่างไร
   - หักภาษีไว้ผิดอัตรา จากการแก้ไขกฎหมาย ผู้ออกและผู้รับมีความผิดหรือไม่
   - ซื้อขายกับรับจ้างทำของ
   - ขายพร้อมติดตั้ง
   - ซื้อสินค้าแถมบริการ
   - ซื้อเครื่องจักรพร้อมเทคนิคพิเศษ (Know How) ในการผลิต
   - การจ่ายค่าซ่อม แยก/รวมบิลค่าบริการกับค่าอะไหล่ต้องหกั ภาษี ณ ที่จ่ายอย่างไร
   - บิลค่าอะไหล่กับค่าบริการเป็นคนละบริษัท
   - การเปลี่ยนยางรถยนต์ เปลี่ยนนแบตเตอรี่ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องถือเป็นรับจ้างหรือซื้อขาย

9. ประเด็นปัญหาการหัก ณ ที่จ่ายจากการส่งเสริมการขาย
   - การให้เงินช่วยเหลือ เงินสนับสนุนกับตัวแทน/ดีลเลอร์
   - ให้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป
   - เงินช่วยเหลือในการทำตลาด, เงินชดเชยส่วนลดที่ให้กับ ลูกค้า
   - ให้เงินหรือสิ่งของจากการขายสินค้าได้ตามเป้า

10. ปัญหาด้านการจ่ายค่าเช่า
   - การจ่ายค่าบริการส่วนกลาง
   - จ่ายค่าประกันภัยแทนเจ้าของอาคาร หักภาษีอย่างไร
   - ค่าเช่าอาคาร Office เรียกเก็บบิลเดียวพร้อมค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า
   - ค่าคลังสินค้า, เก็บสินค้า เป็นการจ่ายค่าเช่าหรือค่าบริการ
   - ให้เช่ากับบริการพื้นที่ต่างกันอย่างไร และจะหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตราเท่าไร
   - การจ่ายค่าภาษีโรงเรือนแทนผู้ให้เช่าลงเป็นค่าใช้จ่ายได้ หรือไม่

11. ปัญหาภาษีจากการจ่ายค่าขนส่ง
   - อย่างไรถือเป็นค่าขนส่ง
   - ขนส่ง ต้องจดทะเบียนขนส่งหรือไม่
   - ขายสินค้าพร้อมขนส่ง, เช่าพร้อมขนส่ง
   - ขนส่ง, รับจ้าง, เช่า สรรพากรใช้หลักเกณฑ์พิจารณา อย่างไร

12. ปัญหาการจ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
   - ขายสินค้าพร้อมติดตั้ง แยกใบเสร็จรับเงิน
   - การเปลี่ยนนยางรถยนต์ แบตเตอรี่ โดยไม่คิดค่าแรง
   - ขายสินค้าพร้อมบริการ
   - ขายเครื่องจักรพร้อมติดตั้ง

13. Tax Point กับหน้าที่ในการเสียภาษี
   - การขายสินค้าและการให้บริการ Tax Point เกิดเมื่อใด
   - ผลเสียหายจากการไม่ออกใบกำกับภาษีตาม Tax Point
   - Tax Point ของการขายไฟฟ้า น้ำประปา
   - การรับชำระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คเด้ง Tax Point เกิดหรือไม่
   - การส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าทดลองใช้ กรณีลูกค้าซื้อสินค้าดังกล่าว

14. 20 ประเด็น ปัญหาใบกำกับภาษี ใบรับทั้งแบบกระดาษ และแบบอิเล็กทรอนิกส์
   - การได้รับชำระราคาด้วยเช็ค ถ้าเช็คลงวันที่ย้อนหลัง, เช็คลงวันที่ล่วงหน้าจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
   - ผลเสียหายจากการส่งมอบสินค้าแล้วแต่ไม่ออกใบกำกับภาษี
   - ใบกำกับภาษีที่ระบุที่อยู่ของที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า เช่น เช่าแผ่นป้ายโฆษณา
   - การเปลี่ยนแปลงชื่อ, ที่อยู่, TAX ID ของผู้ซื้อ ผู้ขายจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
   - การได้รับใบกำกับภาษีข้ามเดือน จะนำมาขอคืนภาษีซื้อ ได้หรือไม่
   - ใบกำกับภาษีผิด, หาย, ชำรุด จะแก้ไขอย่างไร
   - ใบเสร็จรับเงินของกรมศุลกากรที่คำนวณ VAT ผิดพลาดใช้ได้หรือไม่
   - รายการใดในใบกำกับภาษีที่สามารถแก้ไขได้
   - การออกใบกำกับภาษีก่อนเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน VAT
   - การออกใบกำกับภาษีกรณีมีการลดราคา แถมสินค้า
   - ใบกำกับภาษีที่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้
   - การเรียกเก็บเงินทดรองจ่ายต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
   - ใบกำกับภาษีออกและส่งมอบให้ผู้ซื้อแล้ว จะยกเลิกได้ หรือไม่
   - ใบกำกับภาษีของค่าน้ำมันมีเงื่อนไขพิเศษอย่างไร
   - การนำสินค้าไปใช้ในกิจการ ต้องเสีย VAT และออกภาษีหรือไม่
   - การออกใบกำกับภาษีร่วมกับเอกสารการค้าอื่นๆ มีเงื่อนไขอย่างไร
   - ใบกำกับภาษีที่เป็น “สำเนา” ใช้ได้หรือไม่
   - การออกใบกำกับภาษีกรณีมีการซื้อสินค้าหลายรายการ

15. 20 ประเด็น การออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะออกได้เมื่อใด
   - เงินประกัน เงินจอง เงินมัดจำ เงินจ่ายล่วงหน้า
   - การให้ส่วนลดหลังการขายต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
   - กรณีมีการบอกเลิกสัญญา มีการคืนสินค้าเนื่องจากบริการบกพร่อง ไม่มีการให้บริการ จ่ายเงินชดเชยค่าความเสียหาย
   - มูลค่าสินค้าหรือบริการเพิ่มขึ้นจะต้องทำอย่างไร เมื่อออกใบกำกับภาษีไปแล้ว
   - กรณีมีการคืนสินค้าที่แถม ต้องออกใบลดหนี้หรือไม่
   - การออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ทางการค้าทำได้หรือไม่ อย่างไร

16. เหตุและระยะเวลาในการออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ตาม หลักเกณฑ์ของ กรมสรรพากร

17. รายการในใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ ที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
   - มูลค่าเฉพาะรายการหรือมูลค่ารวมทั้งหมดที่จะออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้
   - กรณีออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ชุดเดียวกันจากใบกำกับภาษีหลายชุดได้หรือไม่
   - รายการที่ต้องแสดงในใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ จะต้องระบุทุกรายการ ตามใบกำกับภาษีเดิมหรือไม่
   - การออกใบลดหนี้ในอัตรา 10% ทำได้หรือไม่ และต้องยื่นรายการต่อสรรพากรอย่างไร

18. กรณีออกใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ ไปแล้ว แต่มีเหตุอื่นที่ต้องออก ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้อีกจะอ้างอิงใบกำกับภาษีฉบับเดิมหรืออ้างถึงใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้ที่ออกไป

19. ปัญหาภาษีซื้อต้องห้าม
   - ใบกำกับภาษีที่ออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออก
   - การวางแผนภาษีจากการได้รับใบกำกับภาษีล่าช้า
   - ไม่มีใบกำกับภาษี
   - ใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์
   - ภาษีซื้อต้องห้ามที่ต้องบวกกลับในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล
   - ภาษีซื้อต้องห้ามจากใบกำกับภาษีอย่างย่อ
   - ค่ารับรองกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลงบัญชีอย่างไร ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
   - ภาษีซื้อที่เกิดจากค่ารับรองถือเป็นค่าใช้จ่ายได้อย่างไร

20. 12 ประเด็น ภาษีซื้อ-ภาษีขาย การเฉลี่ยภาษีซื้อ-ภาษีขาย การขอคืนและเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่ม

21. 10 ประเด็น รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
   - กรณีการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ (เก็บสินค้าไว้ที่อื่น)
   - การลงรายงานภาษีซื้อ
   - สินค้ามีประกัน สินค้าที่จะนำไปส่งเสริมการขายต้องทำรายงานหรือไม่
   - การจัดทำรายงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีเงื่อนไขอย่างไร

22. ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีซื้อต้องห้ามสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
   - กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่แสดงยอดภาษีมูลค่าเพิ่มจะนำภาษีซื้อมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
   - ใบกำกับภาษีที่ลงข้อความไม่ถูกต้อง จะลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
   - ภาษีซื้อเกิน 6 เดือน นำมาลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่
   - เงินช่วยเหลือที่ให้กับบริษัทในเครือกับประเด็นปัญหารายจ่าย
   - การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย (Costing Sharing) ระหว่างบริษัทใน เครือลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่

23. 10 ประเด็น การวางแผนภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อสินค้ามาส่งเสริมการขาย (Sale Promotion)
แจก แถม แลกซื้อ ฯลฯ ทำอย่างไรขอคืนได้

24. 10 ประเด็น การวางแผนภาษีซื้อจากการซื้อขายสินค้า โดยใช้ Tax Point ให้เกิดประโยชน์

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมโนโวเทล บางนา
333 ถ.ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กทม.
โทรศัพท์ :
02-3660505
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีศรีอุดม ทางออกที่ 2 (ห่างจากสถานี 400 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba