สรุปประเด็นสำคัญการรับรู้ประมาณการทางบัญชีสำหรับกิจการ PAEs ที่วิชาชีพบัญชีควรทราบ (หลักสูตรใหม่ปี 2566) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

Course Code : 21/2262Z

Course Schedule

Course Price

Members Magazine : 4,815 Thai Baht ( Include VAT )
Non Members : 5,350 Thai Baht ( Include VAT )

Course Detail


สรุปประเด็นสำคัญการรับรู้ประมาณการทางบัญชี
สำหรับกิจการ PAEs ที่วิชาชีพบัญชีควรทราบ


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • ความสำคัญของประมาณการทางบัญชี ต่อข้อมูลการเงินในรายงานทางการเงิน
  • เคล็ดลับการประมาณการทางบัญชีให้น่าเชื่อถือและเป็นกลาง
  • การประมาณการทางบัญชีที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรมและไม่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม

วิทยากรโดย ดร.ปัญญา สัมฤทธิประดิษฐ์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของประมาณการทางบัญชี ต่อข้อมูลการเงินในรายงานทางการเงิน


2. ความจำเป็นของการประมาณการทางบัญชี กับกรอบแนวคิดการจัดทำรายงานทางการเงินและมาตรฐาน PAEs

3. เคล็ดลับของการประมาณการทางบัญชีให้น่าเชื่อถือและเป็นกลาง

4. การประมาณการทางบัญชีซึ่งไม่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
- ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
- ภาระผูกพันจากการรับประกัน
- วิธีคิดค่าเสื่อมราคาหรืออายุการใช้งานของสินทรัพย์
- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนที่มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนมีความไม่แน่นอน
- ผลลัพธ์ของสัญญาระยะยาว
- ต้นทุนที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้คดีความสิ้นสุดลง
- การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

5. การประมาณการทางบัญชีที่ใช้วิธีมูลค่ายุติธรรม
- เครื่องมือทางการเงินที่มีความซับซ้อนซึ่งไม่มีการซื้อขายในตลาดซื้อง่ายขายคล่องและตลาดเปิด
- สินทรัพย์หรืออุปกรณ์ที่ถือไว้เพื่อจำหน่าย   
- สินทรัพย์หรือหนี้สินบางประเภทที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ รวมถึง ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
Hours of CPD Hours of CPA
account other accountant other
6:0 0:0 6:0 0:0

Instructor

ดร.ปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

Location

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
Phone :
Website :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba