การจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2903Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,387 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดเตรียมข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อการปิดบัญชีอย่างถูกต้อง (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• การรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี และการจัดเตรียมเอกสารก่อนการปิดบัญชี
• เทคนิคการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและการจัดประเภทของค่าใช้จ่าย
• ข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


1. หลักการทบทวนการรับรู้รายได้ ก่อนการปิดบัญชี เพื่อให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี

2. วิธีการตรวจสอบและการจัดประเภทค่าใช้จ่าย

3. แนวทางในการปรับปรุงรายการและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น

4. หลักการประมาณการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่มักจะเกิดขึ้น

5. ทบทวนรายการและการประมาณการให้เป็นไปตามเกณฑ์คงค้าง
   - รายได้รับล่วงหน้า (Unearned Revenue)
   - รายได้ค้างรับ (Accrued Revenue)
   - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expenses)
   - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (Accrued Expenses)
   - การประมาณหนี้สงสัยจะสูญ (Doubtful Account)
   - ค่าเสื่อมราคา (Depreciation Expenses)
   - วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป (Supplies Used)

6. วิธีปฏิบัติทางบัญชีที่ถูกต้องเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ
   - การปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
   - การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
   - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือเพื่อนำไปกำหนดนโยบายการบัญชี

7. หลักการพิจารณา/การจัดจำหน่าย/การเลิกใช้และการขายซากสินทรัพย์
   - การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ออกจากบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชี
   - การแสดงรายการในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

8. เอกสารที่ต้องจัดเตรียมก่อนการปิดบัญชี
   - รายละเอียดการจ่ายเงินเดือน ใบเพิ่มพนักงานเพื่อคำนวณภาษีเงินได้พนักงานและประกันสังคม
   - งบการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงินรายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินปีก่อน
   - รายการปรับปรุงต่าง ๆ
   - รายงานสินค้าคงเหลือ
   - รายละเอียดสินทรัพย์ถาวร
   - เอกสารทางบัญชี เช่น ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย และใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคาร

9. บทสรุปและข้อควรระมัดระวังในการปิดบัญชีให้ถูกต้อง

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba