สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs และ PAEs (ปรับปรุง 2566) และทิศทางในอนาคต (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2165Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 
สรุปการเปลี่ยนแปลงและประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs และ PAEs (ปรับปรุง 2566) และทิศทางในอนาคต
หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


วิทยากรโดย ดร.ธนาดล รักษาพล

หัวข้อสัมมนา

1. สถานภาพของ TFRS for PAEs ในปัจจุบันและทิศทางในอนาคต

2. สรุปการเปลี่ยนแปลง และประเด็นที่สำคัญของ TFRS for NPAEs

3. สรุปมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่มีการเปลี่ยนแปลง
   - TAS 1 การนำเสนองบการเงิน
   - TAS 8 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด
   - TAS 12 ภาษีเงินได้
   - TAS 26 การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
   - TAS 34 การรายงานทางการเงินระหว่างกาล
   - TFRS 1 การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก
   - TFRS 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก
   - TFRS 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
   - TFRS ที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจประกันภัย

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่สำคัญ
   - TAS 2 สินค้าคงเหลือ
   - TAS 38 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
   - TAS 16 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   - TAS 40 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธนาดล รักษาพล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba