ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2284Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,387 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,922 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย แนวทางการแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักบัญชี (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)


หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
• การแก้ไขรายการที่ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs
• ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง PAEs/NPAEs
   - กรอบแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ

2. ประเด็นทางบัญชีที่แตกต่างกัน PAEs/NPAEs
  
- รายได้การขายสินค้า
   - รายได้บริการ
   - การประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
   - ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

3. ปัญหาด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับธุรกิจประเภทต่าง ๆ ที่มักเกิดขึ้น
 
  - ธุรกิจการผลิต
   - ธุรกิจการบริการ
   - ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
   - ธุรกิจการค้าทั่วไป
   - ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
   - ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

4. การแก้ไขรายการให้ถูกต้องเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ประมาณการทางบัญชี/ข้อผิดพลาดสำหรับ PAEs/NPAEs

5. การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชี
   - ภาพรวมรายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายมีความสัมพันธ์อย่างไรเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานของกิจการ ให้สอดคล้องกัน
   - การรับรู้รายได้ ต้นทุนและค่าใช้จ่ายกับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
   - การรับรู้ค่าใช้จ่ายระยะยาว ตามสัญญาเกินกว่า 1 ปี
   - การรับรู้รายได้อื่นที่เกิดจากการนำเงินไปหาประโยชน์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล ค่าสิทธิ กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
   - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน Forward Contracts บันทึกบัญชีอย่างไร
   - รายได้ที่ถึงกำหนดได้รับเงิน แต่ยังไม่ได้รับเงินทางบัญชีต้องปฏิบัติอย่างไร
   - รายได้ค่าบริการเกินกว่า 1 รอบระยะเวลาบัญชีรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีอย่างไร
   - รายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการบริษัทในเครือต่ำกว่าหรือเสมอราคาทุน

6. ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานการบัญชี
  
- หลักเกณฑ์ในการจำแนกค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
   - ค่าใช้จ่ายพนักงาน สวัสดิการพนักงาน นักบัญชีพิจารณาจากหลักฐานใด
   - ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์พนักงาน
   - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย
   - ค่าใช้จ่ายในการอบรมและสัมมนา การเรียน และ นันทนาการ
   - การตีราคา NRV สินค้าคงเหลือปลายงวดกับผลกระทบต่อการคำนวณกำไรสุทธิ

7. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba