Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด (CPA บัญชี 5 ชม. จรรยาบรรณ 1 ชม.) (จ.พระนครศรีอยุธยา)

รหัสหลักสูตร : 24/4145/8

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,926 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,461 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


Case ที่พบจากการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
ข้อผิดพลาดจากการจัดทำบัญชีที่นักบัญชีต้องไม่พลาด

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 5 ชั่วโมง เเละ
จรรยาบรรณ 1 ชั่วโมง

 

โดย อ.พงษ์ธร ดวงปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1.หลักการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ ในการตรวจสอบงบการเงินให้ถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี

2.Update มาตรฐานใหม่ที่จำเป็นสำหรับผู้ทำบัญชีในกิจการ NPAEs

3.วงจรการค้า (Transaction Cycle) ประกอบด้วยวงจรอะไรบ้าง

4.ลักษณะและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบวงจรรายได้

5.ความเสี่ยงของวงจรรายได้ และการตรวจสอบวงจรรายได้

5.1 การทดสอบการควบคุมของวงจรรายได้พร้อมตัวอย่าง

5.2 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายได้ พร้อมตัวอย่าง

5.3 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

6.ความเสี่ยงของวงจรรายจ่ายและการตรวจสอบวงจรรายจ่าย

6.1 การทดสอบการควบคุมของวงจรรายจ่าย พร้อมตัวอย่าง

6.2 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรรายจ่าย พร้อมตัวอย่าง

6.3 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

7.ความเสี่ยงของวงจรการผลิตและการตรวจสอบวงจรผลิต

7.1 การทดสอบการควบคุมของวงจรผลิต พร้อมตัวอย่าง

7.2 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของสินค้าคงเหลือ ค่าจ้างแรงงาน พร้อมตัวอย่างประกอบ

7.3 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

8.แนวคิดของวงจรการจัดหาเงินและการตรวจสอบ

8.1 ลักษณะของวงจรจัดหาเงิน

8.2 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

8.3 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรจัดหาเงิน หนี้สินระยะยาว และส่วนของผุ้ถือหุ้น พร้อมยกตัวอย่าง

8.4 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

9.แนวคิดของวงจรลงทุนในหลักทรัพย์และการตรวจสอบ

9.1 ลักษณะของวงจรลงทุนในหลักทรัพย์

9.2 วัตถุประสงค์การตรวจสอบของวงจรการลงทุนในหลักทรัพย์

9.3 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของวงจรการลงทุนในหลักทรัพย์ ตัวอย่างการตรวจสอบเนื้อหาสาระเงินลงทุน

9.4 การตรวจสอบเนื้อหาสาระของสินทรัพย์ถาวร พร้อมตัวอย่างประกอบ

9.5 Case ปัญหาที่พบจากการตรวจสอบ

10.การบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชี

10.1 ระดับของการบริหารคุณภาพของวิชาชีพสอบบัญชี

10.2 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQM 1)

10.3 มาตรฐานการบริหารคุณภาพ ฉบับที่ 2 (TSQM 2)

10.4 มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) (TSA 220 ปรับปรุง)

11.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

11.1 วิวัฒนาการของจรรยาบรรณวิชาชีพบัญชีในประเทศไทย


11.2 หลักการพื้นฐานของจรรยาบรรณ


11.3 ความสำคัญของกรอบแนวคิด


11.4 สรุปเนื้อหาและการเปลี่ยนแปลงจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 5:0 0:0

นับชั่วโมงจรรยาบรรณได้ 1:0 ชั่วโมง

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จ.อยุธยา
27/2 ม.11 ถ.โรจนะ ต.กระมัง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
035 244-333
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba