ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี – ต้นปีสำหรับผู้ทำบัญชี (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 24/4146/12

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 2,140 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,675 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

-


ปัญหาการบันทึกรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี – ต้นปีสำหรับผู้ทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

1.ประเด็นปัญหาที่ส่งผลต่อการบันทึกรายการในช่วงสิ้นปี คาบเกี่ยวต้นปี
- การบันทึกรายการ สินค้าคงเหลือ ประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินช่วงสิ้นปี
- การบันทึกรายการทรัพย์สิน การหักค่าเสื่อม ค่าสึกหรอในช่วงสิ้นปี
- การทำลายสินค้า การขายต่ำกว่าทุน และการขายต่ำกว่าราคาตลาด เมื่อเกิดรายการในช่วงสิ้นปี
จะต้องบันทึกรายการอย่างไร
- การปรับปรุงรายการทางบัญชีในช่วงสิ้นปี จุดที่นักบัญชีต้องเพิ่มความระมัดระวัง
- การจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในช่วงสิ้นปี
- การจัดทำงบต้นทุนสินค้า และต่นทุนบริการในช่วงสิ้นปี

2. ปัญหาของรายจ่ายที่มักพบในช่วงสิ้นปี คาบเกี่ยวต้นปีในทางบัญชีจะต้องบันทึกรายการอย่างไร
กรณีที่เกี่ยวข้องกับ

- โปรโมชั่น
- ค่าใช้จ่ายในการทำตลาด
- ค่ารับรอง
- ของขวัญปีใหม่
- โบนัส
- ค่าตอบแทนพิเศษ
- การประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

3.จุดที่นักบัญชีต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดรายจ่ายข้ามรอบระยะเวลาบัญชี

4.การวางระบบการแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายแก่พนักงานสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปี
และช่วงสิ้นปี
- เอกสารหลักฐานที่ต้องส่งให้ฝ่ายบัญชี
- กำหนดระยะเวลาการนำส่งเอกสาร

5.การเตรียมเอกสารที่ใช้ในการบันทึกรายการ ในช่วงสิ้นปี

6.แนวปฏิบัติในการยกยอดรายการทางบัญชี เพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องในรอบบัญชี
ถัดไป และถูกต้องตามมาตรฐาน

7.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba