การปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินต่อผู้บริหาร (หลักสูตรใหม่ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2174

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการปรับตัวของนักบัญชีสู่นักบัญชียุคดิจิทัล
เพื่อนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินต่อผู้บริหาร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยวิเคราะห์งบการเงิน สะดวกและทันต่อยุคดิจิทัล
  • เทคนิคการรายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่ผู้บริหารระดับสูง
  • ตัวอย่างวิธีรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินเพื่อวิเคราะห์ทิศทางของบริษัท

    วิทยากรโดย รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

หัวข้อสัมมนา

1. ความคาดหวังของผู้บริหารต่อนักบัญชียุคดิจิทัลที่จะต้องขยายบทบาทและความรับผิดชอบในการจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานต่าง ๆ
- การเพิ่มบทบาทของนักบัญชีที่ช่วยเพิ่มคุณค่ากับองค์กร

2. เครื่องมือทางการเงินที่ช่วยให้การวิเคราะห์งบการเงิน สะดวกและทันต่อยุคดิจิทัล
- Vertical Analysis
- Horizontal Analysis
- Ratio Analysis

3. เทคนิคการรายงานภาพรวมการดำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญแก่ผู้บริหารระดับสูง

4. เทคนิคการรายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้วยอัตราส่วนทางการเงิน

5. ตัวอย่างวิธีรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานและฐานะการเงินที่ทำให้ผู้บริหารวิเคราะห์ทิศทางของบริษัทได้

6. เทคนิคและตัวอย่างการรายงานและการวิเคราะห์ที่ช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจง่าย และตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สภาพคล่องและกระแสเงินสดของกิจการ
- สภาพหนี้
- ความสามารถในการทำกำไร
- ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
- ROE และ DuPont Analysis
- มูลค่าราคาหลักทรัพย์และอัตราส่วน P/B P/E
- โครงสร้างเงินทุนที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
- รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มลูกค้า
- รายงานวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท

7. แนวทางการรายงานผลของการตัดสินใจของฝ่ายบริหารที่ผ่านมาที่มีต่องบการเงิน ว่าเป็นไปในทิศทางใด และวิธีการเสนอข้อเสนอแนะในเรื่องสำคัญ

8. ตัวอย่างการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์งบการเงินด้วยแผนภาพและแผนภูมิอย่างมีประสิทธิผล

9. คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีนับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

รศ.ดร.เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สาถานีชิดลม ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba