เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (หลักสูตรใหม่ปี 2566)

รหัสหลักสูตร : 21/2900

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 
เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • เทคนิคการอ่านและการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึกผ่านอัตราส่วนทางการเงิน และกำไรต่อทุนสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  • เทคนิคการเลือกลงทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
  • Case Study การวิเคราะห์งบการเงิน ที่ต้องระวัง จากการทุจริต และการปลอมแปลง สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
  1.1 ความจำเป็นในการวิเคราะห์งบการเงิน
  1.2 การวิเคราะห์งบการเงินที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์
     - ประเภทของงบการเงินที่ผู้ลงทุนควรรู้จัก
     - ข้อมูลทางการเงินและตลาดทุน
  1.3 ระบบการรายงานทางการเงิน
     - งบการเงิน 5 ประเภท
     - หลักการและเกณฑ์ในการวัดมูลค่า
  1.4 ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
  1.5 แหล่งข้อมูลทางการเงินที่สำคัญในการศึกษา งบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์


2. เจาะลึกประเด็นที่สำคัญ ประเภทของงบการเงิน ที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องนำข้อมูลมาใช้
   2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน (Statement of Financial Position)
        - รายการสำคัญและข้อควรสังเกตในงบแสดงฐานะทางการเงินที่ผู้ลงทุนควรทราบ
        - การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง Common-Size
        - การวิเคราะห์สินทรัพย์หมุนเวียน Current Asset Proportion
        - การวิเคราะห์โครงสร้างของเงินทุน Capital Structure Proportion
        - แนวทางในการประยุกต์ ใช้งบแสดงฐานะทางการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
  2.2 งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss)
        - ความสัมพันธ์ระหว่างงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน
        - องค์ประกอบสำคัญและข้อควรสังเกตในงบกำไรขาดทุน
   2.3 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   2.4 งบกระแสเงินสด (Cash Flow)
   2.5 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ
        - แหล่งที่มาของเงินทุน (Sources of Funds) ที่สำคัญ
        - ทางที่ใช้ไปของเงินทุน (Uses of Funds) ที่สำคัญ
        - งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินที่สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายทางการเงินของธุรกิจ
   2.6 หมายเหตุประกอบงบการเงิน


3. เทคนิคการอ่านและการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึกผ่านอัตราส่วนทางการเงิน และกำไรต่อทุนสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   3.1 การวิเคราะห์งบการเงินที่บอกความผิดปกติของกิจการ
   3.2 กำไรต่อหุ้นและหลักทรัพย์ที่ทำให้กำไรต่อหุ้นปรับลดลง


4. 7 ส่วนสำคัญอัตราส่วนทางการเงินที่วัดคุณภาพของธุรกิจ
     - Market Value Ratios
     - Profitability
     - Efficiency
     - Debt Ratio
     - Growth
     - Dividend & Ownership
     - Liquidity

5.เทคนิคการเลือกลงทุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์
   - การเลือกหุ้นและการวิเคราะห์หุ้น Top Down Analysis
      • การพิจารณาแนวโน้มการเติบโต ทางเศรษฐกิจ การเมือง และโครงสร้างประชากร
      • การพิจารณาอุตสาหกรรมขาขึ้น แนวโน้มความต้องการ สินค้าและบริการ
      • การวิเคราะห์ความได้เปรียบในการแข่งขันแนวโน้มความต้องการ สินค้าและบริการในอนาคต เรื่องราวการเติบโต และความสามารถ ผู้บริหาร
   - การวิเคราะห์แบบ Bottom Up Analysis
      • การวิเคราะห์จาก Ratio พื้นฐาน ได้แก่ ROE  Profit Margin และ Dividend Yield
      • การมองจากภาพกิจการ ไปหาภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม

6. การสรุปข้อมูลสำคัญ และการนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารเพื่อใช้วางแผนตัดสินใจ

7. จุดสำคัญที่นักบัญชีต้องสังเกตความผิดปกติของกิจการจากตัวเลขทางบัญชี
   - กำไรมีน้อยกว่าความเป็นจริง (Conservative) VS กำไรเกินกว่าความเป็นจริง (Aggressive)
   - สินทรัพย์ที่เพิ่มเข้ามาที่อยู่ในรูปแบบลูกหนี้การค้า
   - การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างงบกระแสเงินสดและงบกำไรขาดทุน
   - การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือ

8. Case Study การวิเคราะห์งบการเงิน ที่ต้องระวัง จากการทุจริต และการปลอมแปลง สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
   - การสร้างยอดขายปลอม ยังไม่ได้มีการส่งมอบสินค้าคงเหลือ
   - การสร้างยอดขายปลอม ที่เกิดจากบริษัทในเครือ
   - การชำระภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นจำนวนมากจากขายสินค้าบริษัทให้เครือ
  - การสร้างรายจ่ายปลอมจากการจ่ายให้บริษัทในเครือ
   - สร้างรายการชำระเงินเพื่อมาชำระลูกหนี้ แต่ไม่ได้มีการชำระจริง
   - รายการผิดปกติในสินค้าคงเหลือรอการส่งมอบ สินค้าคงเหลือระหว่างทาง สินค้าคงเหลือไม่มีอยู่จริง

9. คุณธรรมและจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ
518/8 Ploenchit Road, Bangkok 10330
โทรศัพท์ :
02 125 5000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สาถานีชิดลม ทางออกที่ 2


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba