หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/92144/11

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดทำบัญชีและงบการเงินสำหรับนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร

• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• เนื้อหาทั้งหมด 4 บทเรียน
• ความยาว 6 ชั่วโมง 
• สามารถเอกสารประกอบการหลักสูตร
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลาเรียน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 35 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (21 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

บรรยายโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่สำคัญ

 • มาตรฐานการบัญชี
 • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. การวางระบบบัญชี

 • การออกแบบผังบัญชี
 • การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี
 • การวางระบบเอกสารในการบันทึกบัญชี

3.  การเชื่อมโยงของรายการบันทึกบัญชีผ่านสมุดรายวันทั้ง 5 เล่ม

4.  การทบทวนรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด

 • นโยบายทางบัญชี

 • เกณฑ์การจัดทำบัญชี

5. การปรับปรุงรายการทางบัญชี ณ วันสิ้นงวด

 • การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
 • การประมาณการหนี้สงสัยจะสูญ
 • การประมาณมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
 • การคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์ถาวร และค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
 • การประมาณการหนี้สินและภาระผูกพัน
 • การปรับปรุงรายการ ค้างรับ ค้างจ่าย รับล่วงหน้า จ่ายล่วงหน้า

6. การจัดทำงบการเงิน และองค์ประกอบของงบการเงิน

7. รูปแบบงบการเงินและรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน

8.การฝึกปฏิบัติการจัดทำงบการเงิน จากงบทดลองตัวอย่าง

9.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba