Update TAS ฉบับสำคัญ 4 ฉบับ

รหัสหลักสูตร : 21/92142/12

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 963 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


Update TAS ฉบับสำคัญ 4 ฉบับ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

รายละเอียดหลักสูตร

• สามารถเรียนได้ทั้ง PC, Notebook, Smartphone, Tablet
• เนื้อหาทั้งหมด 4 บทเรียน
• ความยาว 6 ชั่วโมง 
• สามารถเอกสารประกอบการหลักสูตร
• นับชั่วโมง ผู้ทำบัญชี ,ผู้สอบบัญชี

หลักเกณฑ์ในการเรียน
• ระยะเวลาเรียน 60 วัน
• ข้อสอบมีทั้งหมด 60 ข้อ
• ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่า 60% (36 ข้อขึ้นไป) ถือว่าผ่าน
• เรียนจบสามารถรับหนังสือรับรองได้ทันที

บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

หัวข้อสัมมนา

1. มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ : TAS 16

 • คำนิยาม
 • การรับรู้รายการ
 • ต้นทุนเริ่มแรก
 • ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
 • การวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการ
 • ส่วนประกอบของราคาทุน
 • การวัดมูลค่าของราคาทุน
 • การวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการ
 • วิธีราคาทุน
 • วิธีการตีราคาใหม่
 • ค่าเสื่อมราคา
 • การด้อยค่า
 • การตัดรายการ
 • การเปิดเผยข้อมูล
 • ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขในปี 2565

2. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม : TAS 23

 • คำนิยาม
 • การรับรู้รายการ
 • ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
 • มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
 • การเริ่มต้นการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
 • การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
 • การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
 • การเปิดเผยข้อมูล

3.  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ : TAS 36

 • คำนิยาม 
 • การระบุสินทรัพย์ที่อาจเกิดการด้อยค่า 
 • การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน 
 • การวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน
 • มูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย 
 • มูลค่าจากการใช้ 
 • การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 • หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยม 
 • การระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
 • มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
 • ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
 • การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า 
 • การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์แต่ละรายการ 
 • การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
 • การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม 
 • การเปิดเผยข้อมูล

4. มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น : TAS 37

 • คำนิยาม
 • ประมาณการหนี้สินและหนี้สินอื่น
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการหนี้สินกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 • การรับรู้ประมาณการหนี้สิน 
 • หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
 • สินทรัพยืที่อาจเกิดขึ้น
 • การวัดมูลค่า
 • เหตุการณ์ในอนาคต
 • การจำหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
 • รายจ่ายที่จะได้รับชดเชย
 • การเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
 • การนำประมาณการหนี้สินมาใช้
 • ขาดทุนจากการดำเนินงานในอนาคต
 • สัญญาที่สร้างภาระ
 • การปรับโครงสร้าง
 • การเปิดเผยข้อมูล

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

 

 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning)
โทรศัพท์ :
02-555-0930,02-555-0932 หรือ 02-555-0700 กด 1
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba