รายการในงบการเงินที่สำคัญ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงจากมาตรฐาน NPAEs (ปรับปรุงใหม่) (หลักสูตรใหม่ 2566) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4165/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


รายการในงบการเงินที่สำคัญ ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
จากมาตรฐาน  NPAEs (ปรับปรุงใหม่)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชม.

 

วิทยากรโดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

 

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปภาพรวมของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs ทั้ง 17 บท
2. สรุปความสำคัญ 6 บทเพิ่มเติม และ 5 บทที่คงเดิม
3. แนวทางปฏิบัติสำหรับรายการในงบการเงินที่สำคัญและการเปลี่ยนแปลงใน
    TFRS for NPAEs
    3.1 งบการเงิน
          - งบการเงินมีกี่แบบและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
          - ข้อพิจารณาที่สำคัญในการเลือกใช้หรือจัดทำงบการเงิน
          - งบการเงินรวม

    3.2 รายการที่แสดงในงบการเงินและรายละเอียดต่างๆ ที่สำคัญ
          - เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
          - ลูกหนี้การค้า
          - ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
          - สินค้าคงเหลือ
          - สินทรัพย์ชีวภาพ
          - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
          - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
          - ค่าความนิยม
          - หนี้สินจากการประมาณการ

4. งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและวิธีการจัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญ
   - ความหมายของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
   - รูปแบบของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่สำคัญ
   - ความหมายของกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
   - รายการที่แสดงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นที่สำคัญ

5. การแสดงรายการสำหรับภาษีเงินได้
    - ข้อกำหนดตามมาตรฐานการบัญชีสำหรับการแสดงรายการสำหรับภาษีเงินได้
    - ข้อพิจารณาเบื้องต้นสำหรับภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

6. จรรยาบรรณสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 


 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba