เกณฑ์คงค้าง ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 23/4149/2Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,284 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 202210_650_1.jpg - 421.69 kB


เกณฑ์คงค้าง ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย : อาจารย์สุรีรัตน์ โชติพันธ์วิทยากุล

หัวข้อสัมมนา

1.เกณฑ์คงค้างกับรายงานทางการเงิน

- ลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานของข้อมูลในรายงานทางการเงินตามกรอบแนวคิดสำหรับ
การรายงานทางการเงินมีความสัมพันธ์กันอย่างไร

- เกณฑ์คงค้างกับเกณฑ์สิทธิ์ ความเหมือนที่แตกต่าง

- สินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน คืออะไร

- การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน และสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

2.เกณฑ์คงค้างกับสินทรัพย์ทางการเงิน

- การแบ่งประเภทของเงินลงทุน กับวิธีการนำเสนอมูลค่าในรายงานทางการเงิน

- หลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด กับหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
แตกต่างกันอย่างไร

- ความสัมพันธ์ของลูกหนี้การค้ากับรายได้จากการขาย หรือการให้บริการ

- หนี้สงสัยจะสูญ

3.เกณฑ์คงค้างกับสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

3.1 เกณฑ์คงค้างกับสินค้าคงเหลือ

- มูลค่าของสินค้าคงเหลือในส่วนที่เป็นวัตถุดิบ งานระหว่างทำ สินค้าสำเร็จรูป จะตัดยอดปริมาณ และมูลค่า ณ วันสิ้นงวดอย่างไร

- การเคลื่อนไหวในรายงานสินค้าคงเหลือ สัมพันธ์กับเงื่อนไขการขาย และเงื่อนไขการสั่งซื้ออย่างไร

- การตัดยอดบิลขายสินค้า หรือบิลจากการให้บริการใบสุดท้ายดูอย่างไร

- การตัดยอดบิลซื้อทำอย่างไรให้ได้ยอดตามความหมายเกณฑ์คงค้าง

- ส่วนลดจากการซื้อ ต้นทุนการกู้ยืม จะต้องรวมเป็นต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าคงเหลือในรอบระยะเวลาบัญชีใด

3.2 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์

- การตัดยอดสินทรัพย์ถาวรที่พร้อมใช้ กับสินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในระหว่างการจัดซื้อ หรือก่อสร้าง ทำอย่างไรให้ครบถ้วน

- การเปลี่ยนแปลงอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ผลกระทบต่อการบันทึกค่าเสื่อมราคาในรอบระยะเวลาบัญชี

- ที่ดินกับการคิดค่าเสื่อมราคา ทำอย่างไร

4.เกณฑ์คงค้างกับหนี้สิน ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

- ประมาณการรายการหนี้สินอย่างไรให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หรือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบริหาร ที่ค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวด

- การขอผ่อนผันการชำระหนี้กับเจ้าหนี้ หรือการปรับโครงสร้างหนี้ของกิจการ กิจการจะต้องปรับปรุงรายการทางบัญชีในรายงานทางการเงินอย่างไร

5.เทคนิคการแก้ปัญหาการจัดทำรายงานทางการเงินให้สอดคล้องกับเกณฑ์คงค้าง

- การจัดทำรายละเอียดประกอบรายการคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

- รายการข้ามงวดบัญชีในงบแสดงฐานะการเงิน หรืองบกำไรขาดทุน

- การทำความเข้าใจกับหน่วยงานภายในเพื่อจัดการรายได้ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

- รายการค้างรับ ค้างจ่ายต้นงวดบัญชี กับการปรับปรุงรายการทางบัญชีสิ้นปี

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุรีรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba