การเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจและนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ Monthly and Quarterly Reports (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/2229Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,815 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การเขียนรายงานผลประกอบการรายเดือน รายไตรมาส
เพื่อนำเสนอให้น่าสนใจและนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
Monthly and Quarterly Reports
(จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.
  • จัดทํารายงานผลประกอบการทั้งจุดเด่นและจุดอ่อนของกิจการเป็นรายเดือน และรายไตรมาส
  • การเขียนรายงานให้ผู้ใช้งบการเงินให้น่าสนใจ นําเสนอรายไตรมาสการสรุปผลการดําเนินงานทุก 3 เดือน
  • การจัดทําสรุปผลการดําเนินงานรายเดือน เน้นการแก้ไขสถานการณ์อย่างทันท่วงทีการสรุปรายไตรมาส


วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานทางการเงินประจำเดือนและรายไตรมาส อย่างมีประสิทธิภาพ
- การนำเสนอจุดเด่นและจุดอ่อนของกิจการ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และการตัดสินใจของผู้บริหาร
- การนำเสนอผู้ใช้งบการเงินให้น่าสนใจ ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันในการจัดการบริหารความเสี่ยงของแต่ละธุรกิจ
- การนำเสนอปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการดำเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคตเพื่อให้ผู้บริหารและผู้ใช้งบการเงินตัดสินใจอย่างทันท่วงที

2. การนำเสนอ และทักษะที่จำเป็นในการสรุปผลการดำเนินงาน
- วิธีการและการสื่อสารที่จะนำเสนอให้กับผู้ใช้งบการเงินให้เข้าใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- การนำเสนอนโยบายและภาพรวมผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน
- การประยุกต์ใช้สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญในการดำเนินงานธุรกิจมานำเสนอรายงานทางการเงิน

3. การสร้างประสิทธิภาพของรายงานทางการเงินเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- การนำเสนอบทวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงและปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละเดือน และไตรมาส เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และการดำเนินงานของธุรกิจหลักอื่นๆ เพื่อประกอบการรายงานทางการเงิน
- การนำเสนอรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรายเดือน และรายไตรมาส

4. การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อหาสาเหตุในการปรับปรุงผลการดำเนินงานในแต่ละเดือน และไตรมาส
- การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis) เพื่อนำมาพยากรณ์ปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจ
- การวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis เพื่อนำมาลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ทันท่วงที

5. การนำเสนออัตราส่วนการเงินที่สำคัญในแต่ละช่วงระยะเวลาของผลประกอบการเพื่อใช้ในการอ้างอิงในรายงานทางการเงิน
- อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
- อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)
- อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
- อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

6. การเลือกใช้แผนภูมิที่เหมาะสมในการนำเสนอประกอบข้อมูลในการสรุปการดำเนินงาน

7. วิธีการวิเคราะห์และคำอธิบายผลการดำเนินงานในเดือนและไตรมาสของผลประกอบการ
- การวิเคราะห์ด้านรายได้หลัก และรายได้อื่น
- การวิเคราะห์อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ
- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
- การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
- การวิเคราะห์กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
- การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

8. แนวทางการวิเคราะห์และคำอธิบายฐานะการเงินแต่ละช่วงระยะเวลาของผลประกอบการ
- การวิเคราะห์ด้านสินทรัพย์หมุนเวียน และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
- การวิเคราะห์หนี้สินหมุนเวียน และไม่หมุนเวียน
- การวิเคราะห์ส่วนของผู้ถือหุ้น
- การนำเสนอความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน
- สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน

9. กรณีศึกษาการนำเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนและรายไตรมาสอย่างมีประสิทธิภาพ

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba