วิธีการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรด้วยระบบ Risk Based Audit System (RBA)

รหัสหลักสูตร : 21/17032

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


วิธีการตรวจสอบภาษีของกรมสรรพากรด้วยระบบ
Risk Based Audit System (RBA)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.

- ธุรกรรมลักาณะเฉพาะ!!! กับการตรวจสอบของสรรพากร
- รู้ก่อน ป้องกันก่อน กับการตรวจสอบรูปแบบใหม่ของสรรพากร ตรวจใคร? ตรวจอย่างไร?
- ด่วนที่สุด!! วิธีการสุ่มตรวจแบบใหม่ของกรมสรรพากรด้วยระบบ
Risk Based Audit System: RBA
- เตรียมรับมือกับการปฏิบัติการจริงของสรรพากรจากเกณฑ์ความเสี่ยง 132 เกณฑ์
ในระบบที่ผู้ประกอบการต้องรู้ทัน
- ระวัง!! กิจการของท่านจะอยู่ในเกณฑ์เสี่ยงด้วย
- สรรพากรพร้อม ระบบตรวจสอบพร้อม แล้วคุณพร้อมหรือยัง??

วิทยากรโดย อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

หัวข้อสัมมนา

1. รู้จัก ระบบ Risk Based Audit System: RBA เพื่อค้นหาเกณฑ์ความเสี่ยง
ที่ใช้ในการสุ่มตรวจของสรรพากร

2. เข้าใจ “การติดเกณฑ์ความเสี่ยง” เป็นอย่างไร ตรวจแบบไหน ตรวจใครและมีหลักเกณฑ์การตรวจและจัดเก็บแบบใดมีความสำคัญแค่ไหนกับกิจการ
3. HOT Issue วิธีวิเคราะห์ RBA จากระบบคอมพิวเตอร์ด้วย 132 เกณฑ์มีหลักเกณฑ์อย่างไร ความผิดพลาดกรณีใดที่ทำให้เกณฑ์
คะแนนความเสี่ยงสูงจนเสี่ยงกับการถูกตรวจสอบ
4. การนำข้อมูลต่างๆมาใช้กับระบบ Risk Based Audit System: RBA มีอย่างไรบ้าง
- ข้อมูลภายใน จากการตรวจแนะนำ ตรวจปฏิบัติการ การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีการวิเคราะห์งบการเงิน
- ข้อมูลภายนอก เช่น กรมศุลกากร ธนาคารแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า การประปา ค่าGDP
5. ประเด็นความเสี่ยงที่ต้องระมัดระวังที่สุด จากการตรวจสอบแบบใหม่ของสรรพากร
ประเด็นความเสี่ยงกรณีนิติบุคคล
* รายการเงินสดที่อยู่ในความครอบครองของกรรมการ จะถือว่าเป็นการให้กรรมการกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี้ยหรือไม่
* การใช้เงินสดในการชำระรายการค้าทุกรายการ
* กิจการที่มีหลักฐานเบิกเงินสดย่อยเพียงใบเสร็จรับเงินหรือบิลเงินสด
* กิจการมีลูกหนี้การค้าสูงมากผิดปกติ
* กิจการมีสินค้าคงเหลือสูงหรือต่ำกว่าข้อเท็จจริง รายงานสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับสินค้าที่เหลืออยู่จริง
* ทุนจดทะเบียนกรณีกิจการได้รับชำระค่าหุ้นไม่ครบ
* ประเด็นรายได้จากกการประกอบกิจการ เช่น ค่าโฆษณา, การส่งเสริมการขาย, รายได้ในงบการเงินไม่สัมพันธ์กับต้นทุนและค่าใช้จ่าย
* การบันทึกต้นทุนขาย และบริการ สูงต่ำกว่าความเป็นจริง
* รายการค่าใช้จ่ายในการขาย เช่นค่านายหน้า ค่าขนส่ง ค่าที่ปรึกษา ค่าใช้จ่ายพนักงานสูงผิดปกติ
* การทำรายจ่ายเท็จโดยนำบัตรประชาชนของผู้อื่นมารับเงิน
* ค่าใช้จ่ายในการบริหาร มีการบันทึกค่าใช้จ่ายสูง หรือบันทึกผิดรอบระยะเวลาบัญชี
ประเด็นความเสี่ยงกรณีบุคคลธรรมดา
*การตรวจสอบภาษีจากเส้นทางการเงินของบุคคลธรรมดา
*กิจการมีจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น ขยายกิจการ แต่รายได้คงที่หรือลดลง
* ค่าลดหย่อนที่แสดงไม่สัมพันธ์กับเงินได้
* หักค่าใช้จ่ายไม่ถูกต้องตามประเภทเงินได้
* หลักฐานแสดงค่าใช้จ่าย
* มีข้อมูลภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย แต่ไม่ยื่นแบบแสดงรายการหรือแสดงเงินได้ไม่ครบถ้วน
* การหักค่าใช้จ่ายในอัตราเหมาอาจถูกมองว่าแสดงเงินได้ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง
* มีเงินได้เกิน 1.8 ล้านแต่ไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
* คณะบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ ไม่มีการแบ่งส่วนกำไรหรือมีการแบ่งเงินส่วนแบ่งกำไร แต่ไม่ได้นำไปเป็นเงินได้ของผู้เป็นหุ้นส่วน
6. ทำอย่างไรไม่ให้งบการเงินติดเกณฑ์ความเสี่ยง
เพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบจากสรรพากรตามหลักเกณฑ์ใหม่

- ประเด็นใดที่เห็นในงบการเงินแล้วสรรพากรต้องตรวจทุกราย
7. เมื่อเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์แล้วสรรพากรเข้าตรวจหรือเรียกตรวจ จะตรวจอะไรบ้าง
สิ่งที่ผู้ประกอบการและนักบัญชีต้องเตรียมรับมือ

- ผลกระทบขั้นรุนแรง จากการเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากการสุ่มตรวจด้วยระบบ Risk Based Audit System: RBA
8. การยื่นแบบทางInternet มีผลอย่างไรต่อการตรวจรูปแบบใหม่ระบบ Risk Based Audit System: RBA ทำไมสรรพากรต้องให้ยื่นทาง Internet
9. การตรวจสอบด้วยระบบใหม่ของสรรพากร จะส่งผลกระทบต่อผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีอย่างไร หรือไม่
10. การตรวจสอบด้วยระบบ Risk Based Audit System: RBA
ประเด็นใดเจรจาต่อรองได้

11. ประเด็นแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจริงจากการสุ่มตรวจระบบใหม่ของสรรพากร
ที่พลาดไม่ได้!!!

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์รุ่งทิพย์ ธัญวงษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba