ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดของบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย (หลักสูตรใหม่ปี 2566) (จ.ระยอง)

รหัสหลักสูตร : 21/2180/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,350 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 6,099 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขข้อผิดพลาดของบัญชี สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline


CPD

ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.


• เจาะลึกปัญหาประเด็นข้อผิดพลาดบัญชี 5 หมวด
• ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี 5 หมวด
• หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ถูกต้องตามาตรฐานรายงานทางการเงิน

วิทยากรโดย ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

หัวข้อสัมมนา

1. นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาดตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8  
1.1 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
1.2 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
1.3 การแก้ไขข้อผิดพลาด
      -การคำนวณผิดพลาด
      - ข้อผิดพลาดจากการใช้นโยบายการบัญชี
      - การมองข้ามหรือการตีความข้อเท็จจริงผิดพลาด
      - การทุจริต

2. ปัญหาข้อผิดพลาด และแนวทางการแก้ไขของบัญชีหมวดสินทรัพย์
2.1 การจัดการความแตกต่างระหว่างสินค้าคงเหลือในบัญชีและมีอยู่จริง
      - สินค้าคงเหลือในบัญชีมีมากกว่าข้อเท็จจริง (สินค้าขาดจากรายงาน)
      - สินค้าคงเหลือในบัญชีมีน้อยกว่าข้อเท็จจริง (สินค้าเกินจากรายงาน)
      - การตีราคาสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
2.2 ประเด็นปัญหาการบันทึกบัญชีของ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
      - ต้นทุนเริ่มแรก และต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง
      - ต้นทุนที่ถือเป็นราคาทุน และเป็นค่าใช้จ่าย
      - การเปลี่ยนแปลงวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา
2.3 ประเด็นปัญหาการบันทึกบัญชี ต้นทุนการกู้ยืม
      - ต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
      - การหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
      - การสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
      - ต้นทุนการกู้ยืมอื่นเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ต้นทุนนั้นเกิดขึ้น

3. ปัญหาข้อผิดพลาด และแนวทางการแก้ไขของบัญชีหมวดหนี้สิน
3.1 ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
3.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น ด้าน ภาระผูกพันตามกฎหมาย
      - การคำนวณผลประโยชน์พนักงานครั้งแรก
      - การเปลี่ยนแปลงประมาณการ(สมมุติฐาน)
         ของผลประโยชน์พนักงาน
      - การปรับปรุงผลประโยชน์พนักงานประจำปี
3.3 สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจาการฟ้องร้องตามกฎหมาย

4. ปัญหาข้อผิดพลาด และแนวทางการแก้ไขของบัญชีหมวดส่วนของผู้ถือหุ้น
4.1 รายการรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน โดยข้อกำหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
4.2 รายการทางการค้าที่ต้องรับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
4.3 การตั้งสำรองตามกฎหมาย
4.4 การตั้งสำรองตามข้อผูกพัน
4.5 การตั้งสำรองตามนโยบายของบริษัท

5. ปัญหาข้อผิดพลาด และแนวทางการแก้ไขของบัญชีหมวดรายได้
5.1 หลักการรับรู้รายได้ของแต่ละประเภทธุรกิจ
5.2 การตั้งประมาณการรายได้

6. ปัญหาข้อผิดพลาด และแนวทางการแก้ไขของบัญชีหมวดค่าใช้จ่าย
6.1 หลักการรับรู้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
6.2 การตั้งประมาณการค่าใช้จ่าย
6.3 การแปลงค่ารายได้และค่าใช้จ่ายด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

7. กรณีศึกษาผลกระทบต่อเนื่องจากการบันทึกบัญชีผิดพลาด
  
- การบันทึกบัญชีผิดพลาดจะส่งผลกระทบกับรายงานทางการเงินอย่างไร

8. การวางระบบบัญชี ระบบเอกสารและรายงานทางการเงินเพื่อป้องกันข้อผิดพลาด

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วรกร แช่มเมืองปัก

สถานที่

โรงแรม โนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
115 ซอย ศูนย์การค้า 4, ตำบล ท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ :
0985614930
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba