การสอบทานรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงินของฝ่ายบัญชี

รหัสหลักสูตร : 21/2198

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การสอบทานรายการทางบัญชีและความผิดปกติในงบการเงินของฝ่ายบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• เทคนิคการสอบทานกระบวนการทางบัญชี การออกแบบวงจรการค้า การสอบทานการแสดงรายการบัญชี
• เทคนิคการสอบทานการกระทบยอดรายการให้ถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
• ประเด็นปัญหาและความท้าทายในการจัดทำงบการเงินที่เกิดขึ้นจริง

วิทยากรโดย ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

หัวข้อสัมมนา

1. ความสำคัญของการจัดทำงบการเงิน ที่นักบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำคัญในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

3. หลักการกำหนดนโยบายทางการบัญชีที่สำคัญให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ

4. การตรวจดูเอกสาร การพิจารณา และการวิเคราะห์รายการค้า และการรับรู้รายการ

5. การสอบทานกระบวนการทางบัญชีตั้งแต่การออกแบบ วงจรการค้า และปรับปรุงผังบัญชีให้สอดคล้องกับธุรกิจอย่างสม่ำเสมอ

6. การจำแนกรายการบัญชี การจัดหมวดให้สอดคล้องกับธุรกิจ การสอบทานการแสดงรายการทางบัญชีและเปิดเผยข้อมูล

7. การตรวจทานบันทึกรายการบัญชีที่สำคัญให้ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและพิจารณาความผิดปกติของรายการบัญชี

8. การตรวจทานการกระทบยอดรายการบัญชี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำงบการเงิน
   - สอบทานนโยบายการบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
   - สอบทานความผิดปกติของรายการที่ส่งผลกระทบกับงบการเงิน
   - การกระทบรายการยอดคงเหลือต่าง ๆเพื่อความถูกต้องและขจัดความบกพร่องและผิดปกติ
   - การทบทวนดุลยพินิจในการตั้งประมาณการทางบัญชี
   - ความมีสาระสำคัญและยอดคงเหลือทางบัญชี

9. จับจุดที่ผิดปกติ ในงบการเงินพร้อมตัวอย่างจากสถานการณ์จริง ดังต่อไปนี้
   - สินค้าคงเหลือมีจำนวนสูง
   - ลูกหนี้การค้าที่ค้างนานเกินปกติ
   - การตีราคามูลค่าทางบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
   - ส่วนประกอบต้นทุนขาย
   - ขาดทุนสุทธิต่อเนื่อง แต่มีการขยายงาน
   - เงินให้กู้ยืม คิดดอกเบี้ยหรือไม่คิดดอกเบี้ย
   - สวัสดิการที่สมควร

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.ธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba