กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนสินค้าคงเหลือ ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

รหัสหลักสูตร : 21/2254

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


กลยุทธ์การจัดการบัญชีต้นทุนสินค้าคงเหลือ
ให้ถูกต้องตามหลักบัญชีและหลักภาษีอากร

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 3 ชม. อื่น ๆ 3 ชม.

 

 

วิทยากรโดย อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

หัวข้อสัมมนา


1.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ

2.ต้นทุน และลักษณะของสินค้าคงเหลือของธุรกิจแต่ละประเภท

3.โครงสร้างของต้นทุนของสินค้า

4.ความสำคัญของต้นทุน และ สินค้าคงเหลือ

5.ความสัมพันธ์ของต้นทุน และ สินค้าคงเหลือในงบการเงิน

6.การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด
- ราคาทุนของสินค้าคงเหลือ
- มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ “Net realizable value : NRV”
- การปรับปรุงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ด้วยมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
- ความแตกต่างระหว่างมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กับ ราคาตลาด

7.องค์ประกอบของราคาทุนของสินค้าคงเหลือ

8.การเลือกใช้วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละประเภท

9.การคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ และผลกระทบของการคำนวณต้นทุนสินค้าคงเหลือผิดพลาด

10.การรับรู้รายการสินค้าคงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายตามหลักบัญชีและหลักภาษี

11.วิธีการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
- การวางแผนการตรวจนับสินค้าคงเหลือ
- การปรับปรุงรายการสินค้า ขาด เกิน จากการตรวจนับ
- ผลกระทบทางภาษีของรายการสินค้า ขาด เกิน จากการตรวจนับ

12.หลักเกณฑ์การปรับปรุงรายการตามหลักบัญชีและหลักภาษี
- สินค้าชำรุด เสื่อมสภาพ ล้าสมัย เสียหาย หรือสูญหาย
- การทำลายสินค้า
- การบริจาคสินค้า
- การขายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน

13. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์สุวิมล เที่ยงแท้

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba