การพัฒนาและวางระบบงานบัญชีการเงินให้มีประสิทธิภาพ (หลักสูตรใหม่)

รหัสหลักสูตร : 23/4170/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การพัฒนาและวางระบบงานบัญชีการเงินให้มีประสิทธิภาพ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

รออนุมัติ

ผู้สอบบัญชี

รออนุมัติ

 

โดย ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

หัวข้อสัมมนา

1.บทบาทสำคัญของเจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน ที่มีผลต่อองค์กร ในปัจจุบัน
2.ความเข้าใจระบบงานทางบัญชีที่มีผลต่อระบบการบริหารงานบัญชีการเงิน
3.การเลือกระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับธุรกิจในยุคดิจิทัล
- ธุรกิจค้าปลีก
- ธุรกิจบริการ
- ธุรกิจออนไลน์
- ธุรกิจอื่นๆ
4.การเขียน Flowchart การปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงิน ให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศงานทางบัญชีของแต่ละธุรกิจ
- ความสำคัญของFlowchart ปฏิบัติงาน
- หลักในการเขียนFlowchart ปฏิบัติงานของแต่ละธุรกิจ
- ขั้นตอนและวิธีการเขียนFlowchart
5.การวางระบบสารสนเทศงานทางบัญชีการเงินวงจรรายได้ และรายจ่าย ให้มีประสิทธิภาพ
5.1 การวางระบบการรับเงิน
- รายรับจากการขายและการให้บริการ
- การชำระโดยเงินเงินสด / เช็ค / บัตรเครดิต
- การชำระโดยการโอน / QR Code / Internet Banking
- การชำระเงินโดยวิธีอื่นๆ
5.2 การวางระบบลูกหนี้
- รายรับจากการชำระหนี้จากลูกหนี้และแนวปฏิบัติกรณีลูกหนี้ค้างชำระ
- ลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระแล้ว ชำระเงินแค่บางส่วน ส่วนที่เหลือไม่ชำระ จะต้องปฏิบัติอย่างไร
- การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- เกณฑ์ในการตัดหนี้สูญ ในกรณีที่ทวงหนี้ไม่ได้
5.3 การวางระบบการจ่ายเงิน
- รายจ่ายเงินสดย่อย
- รายจ่ายเงินทดรองจ่าย
- รายจ่ายด้วยเช็คและตั๋วเงิน
- การจ่ายเงินผ่าน ผู้ขาย (Vendor) และการโอนจ่าย
5.4 การจัดระบบการวางบิล
- กำหนดวันที่รับวางบิลและกำหนดวันครบกำหนดชำระเงิน
- วิธีการส่งบิลให้กับลูกค้า เช่น ส่งทางไปรษณีย์ อีเมล และเว็บไซต์
- การติดตามลูกค้าที่มียอดค้างชำระ
6.เทคนิคการบริหารระบบงานในฝ่ายบัญชีการเงินให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
- การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
- เงินสดรับ/จ่าย
- เงินสดในธนาคารและเบิกเงินเกินบัญชี
- การจัดทำกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
7.การควบคุมภายในที่สำคัญสำหรับการบริหารงานบัญชีการเงิน ของแต่ละธุรกิจ
8. 5 สัญญาณเตือนที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตของพนักงานบัญชีการเงิน
9.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.วิทยา อรุณศิริเพ็ชร

สถานที่

โรงแรมเดอะพาลาสโซ
111 ซอยเนียมอุทิศ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ :
02-276-4995
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba