การจัดทำและบันทึกบัญชีต้นทุนอย่างถูกต้องสำหรับนักบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4043/4

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


การจัดทำและบันทึกบัญชีต้นทุนอย่างถูกต้องสำหรับนักบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการของบัญชีต้นทุน ความหมายและวัตถุประสงค์ของบัญชีต้นทุน

2. ส่วนประกอบของต้นทุนสินค้า

- วัตถุดิบ

- ค่าแรงทางตรง

- ค่าใช้จ่ายในการผลิต

3. การเลือกระบบบัญชีต้นทุนให้เหมาะสมกับธุรกิจ

3.1 การวิเคราะห์ลักษณะการผลิตและเลือกวิธีการบันทึกข้อมูลต้นทุน

- Job Order Costing

- Process Costing

- Hybrid Costing

- Back Flush Costing (Just in time Costing)

- Activity Based Costing

3.2 วิธีการวัดมูลค่าต้นทุนผลิตสินค้า

- ราคาเจาะจง (Specific Identifcation)

- ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (Weighted - Average Method)

- เข้าก่อน - ออกก่อน (First - In, First - Out Method)

3.3 ระบบการบันทึกบัญชีต้นทุนสินค้าแบบต่อเนื่องและเมื่อสิ้นงวด พร้อมตัวอย่าง

3.4 ระบบบัญชีต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลแตกต่างและวิธีการปรับปรุง ด้านวัตถุดิบ

แรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิต

- วัตถุดิบทางตรง

- แรงงานทางตรง

- ค่าใช้จ่ายการผลิต

3.5 ปัญหา และตัวอย่างในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์

4.การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร เพื่อประกอบการตัดสินใจของกิจการ

- การวางแผนกำไร

- การกำหนดราคาขายให้เหมาะสม

- การวางแผนและตัดสินใจ

5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสวยนหลวง ร.9 ทางออกที่ 4 (เดิน 500 มตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba