การบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 21/2916

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,815 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,564 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร



การบันทึกบัญชีที่สำคัญเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย และแนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

 

• ปัญหาการรับรู้รายได้และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
• ประเด็นที่มักถูกประเมินเกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่ายที่ต้องระวัง
• การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย

วิทยากรโดย อาจารย์รุจิรัตน์ ปาลีพัฒน์สกุล

หัวข้อสัมมนา


บัญชีเกี่ยวข้องกับรายได้ทั้งระบบ
1.มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
1.1 ความหมายและหลักเกณฑ์ที่สำคัญของรายได้
1.2 การรับรู้รายการ 5 ขั้นตอน
1.3 การระบุสัญญา การรวมสัญญา และการเปลี่ยนแปลงสัญญา
1.4 การระบุภาระที่ต้องปฏิบัติและการเสร็จสิ้นของภาระที่ต้องปฏิบัติ
1.5 การวัดมูลค่า การกำหนดราคาของรายการ การปันส่วนและการเปลี่ยนแปลงของราคาของรายการตามสัญญา
1.6 ต้นทุนของสัญญา
1.7 การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล

2. การรับรู้รายได้ของประเภทธุรกิจที่สำคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าในธุรกิจที่สำคัญ
2.1 กิจการขายผ่อนชำระ
2.2 กิจการค้าอสังหาริมทรัพย์
2.3. กิจการรับเหมาก่อสร้าง
2.4 การขายสินค้าที่มีภาระผูกพัน มีเงื่อนไขหลังการขาย
2.5. จากการขายสินค้า ที่มีการบริการติดตั้ง
2.6 ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า การตลาดต่างๆ การโฆษณา ประชาสัมพันธ์
2.7 ค่าสมาชิก รายเดือน รายปี
2.8 รายได้ตามลักษณะประเภทการให้บริการ
2.9 การให้ใช้สิทธิ แฟรนไชส์

3.รายได้จากการให้เช่าตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
3.1 การจัดประเภทสัญญาเช่า
3.2 สัญญาเช่าเงินทุน การรับรู้รายการและวัดมูลค่า
3.3 สัญญาเช่าดำเนินงาน การรับรู้รายการและวัดมูลค่า
3.4 การเปิดเผยข้อมูล

4.รายได้อื่นๆ ที่ต้องรับรู้รายการ

5.ประเด็นอื่นที่มักเกิดขึ้นเกี่ยวกับรายได้

บัญชีที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายทั้งระบบ
6.ค่าใช้จ่ายตามกรอบแนวคิดสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
6.1 ต้นทุนขาย ต้นทุนสินค้า ต้นทุนการผลิต ตามแนวทางของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 สินค้าคงเหลือ
6.2 ค่าใช้จ่ายในการขายกับแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
6.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ถูกต้อง

7.การคำนวณค่าเสื่อมราคา ตาม TAS 16 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
7.1 ค่าเสื่อมราคาอาคารที่ดินกับการซื้อที่ดิน
7.2 ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงที่ดิน
7.3 ค่าเสื่อมราคาเฟอร์นิเจอร์ที่มีค่าติดตั้ง
7.4 ค่าเสื่อมราคาอาคารที่กิจการสร้างและมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการรื้อถอน

8. แนวทางการปรับปรุงบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี
8.1 รายได้ค้างรับ ค่างจ่าย
8.2 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
8.3 รายได้รับล่วงหน้า
8.4 รายได้และค่าใช้จ่าย ณ วันสิ้นงวด

9. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ผศ.ดร.สมชาย เลิศภิรมย์สุข

สถานที่

โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต
ถนนเชิดวุฒากาศ แขวง สีกัน เขต ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
02 566 1020
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าชานเมือง ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 600 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba