การพัฒนาคุณภาพงานบัญชีด้วยการใช้แนวคิด PPM & PDCA (หลักสูตรใหม่ 2566)

รหัสหลักสูตร : 23/4147/1

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพงานบัญชีด้วยการใช้แนวคิด PPM & PDCA

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี รออนุมัติ
ผู้สอบบัญชี
รออนุมัติ


บรรยายโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1.แนวความคิดการเชื่อมโยงหลักการ PPM กับการทำงานด้านบัญชี          

- (P-Principle)  หลักการทำงาน        

- (P-Process) กระบวนการทำงาน   

- (M-Management) การบริการจัดการ

2.การบริหารงานด้านบัญชีอย่างมีคุณภาพด้วยแนวคิด PDCA

- (Plan) วางแผนการปฏิบัติงาน

- (Do) ลงมือปฏิบัติอย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

- (Check) ตรวจสอบ ตรวจทาน

- (Act) ปรับปรุง แก้ไข

3. การเชื่อมโยงหลักการ PPM & PDCA กับกระบวนการทำงานด้านบัญชีในเรื่อง

- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์   

- กฏหมายบัญชี พรบ.การบัญชี 2543  

- มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

- ประมวลรัษฎากร

4. แนวคิดการบริหารความเสี่ยง กับการพัฒนาคุณภาพงานบัญชี

5. ข้อควรพิจารณา ในการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ระหว่าง PAEs กับ NPAEs 

6. กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน มีส่วนสำคัญอย่างไร ต่อการพัฒนาคุณภาพงานบัญชี

7. การนำแนวคิด PPM มาปรับใช้กับกระบวนการทำงานด้านมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

     - การนำเสนองบการเงิน (TAS 1)

     - สินค้าคงเหลือ (TAS 2)

     - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  (TAS 16)

     - นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด(TAS 8 )

     - การด้อยค่า (TAS 36)

     - รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS15)

8. การจัดทำงบการเงินที่ถูกต้อง  สามารถนำไปใช้ ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไร

9. บทสรุป การพัฒนาคุณภาพงานบัญชี  นักบัญชีพึงต้องปรับตัวอย่างไร

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
3:0 3:0 3:0 3:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba