ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax) : วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตาม TAS 12 และการคำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5184/1Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตาม TAS 12 และการ

คำนวณโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel (อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline

CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี

บัญช 6 ชม.
 

 

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

 

1.สรุปหลักการเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

2.สรุปวิธีปฏิบัติทางบัญชี กับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับรายการที่สำคัญในงบการเงิน

3.กรณีศึกษาการคำนวณภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel

3.1 การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของลูกหนี้ ซึ่งยังไม่ดำเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับ 186/2534 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับ 374/2564)

3.2 การวัดมูลค่าของสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (NRV)

3.3 การวัดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยวิธีส่วนได้เสีย

3.4 การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

3.5 การตีราคาที่ดินใหม่

3.6 การคำนวณค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่ไม่เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบับที่ 145/2527

3.7 การเปลี่ยนแปลงอายุการใช้งานของสินทรัพย์ทางบัญชีแต่ไม่ได้ขออนุุมัติต่ออธิบดีกรมสรรพากร

3.8 มีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่อายุการใช้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน

3.9 มีเงินรับล่วงหน้าสำหรับค่าบริการระยะยาว

3.10 การตั้งประมาณการหนี้สิน

3.11 มีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป

4.การรับรู้และวัดมูลค่ารายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

5.การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

6.คุณธรรม จริยธรรม และจรรณยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 


 

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba