สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี

รหัสหลักสูตร : 23/4125/5

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


สรุปหลักการบัญชีสำคัญ ที่นักบัญชีต้องทราบในการจัดทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อ.เกชา สมใจเพ็ง

หัวข้อสัมมนา

1. สรุปมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่ใช้ในปัจจุบัน
  
- มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของกิจการ PAEs (ฉบับสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลง)
   - มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของกิจการ NPAEs ปรับปรุงใหม่ (บังคับใช้ 1 มกราคม 2566)
2.หลักการจัดทำงบการเงินที่ถูกต้องของกิจการ
  
- ความสำคัญและองค์ประกอบของงบการเงิน
   - งบการเงินและรายงานที่ต้องจัดทำ
3.หลักการรับรู้รายได้-ค่าใช้จ่ายของกิจการ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แยกตามประเภทของธุรกิจ
   - ซื้อมาขายไป
   - ให้บริการ
   - รับผลิตสินค้า
4.หลักในการบันทึกรายการทางบัญชีที่ผู้ทำบัญชีต้องทราบ เฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับ
    - ลูกหนี้การค้า
    - สินค้าคงเหลือ                                                                                                 
    - ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
5.แนวปฏิบัติในการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการควบคุมภายใน
  
- การวางระบบบัญชีของธุรกิจที่นักบัญชีและผู้บริหารควรทราบ
   - การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานทางบัญชีให้ถูกต้อง
   - การควบคุมภายในให้รัดกุมเพื่อป้องกันการเกิดการทุจริต
6. วิธีการจัดทำข้อมูลทางบัญชีและรายงานทางการเงิน
   - ความสำคัญของการจัดทำรายงานทางการเงิน
   - การออกแบบรายการงานและการนำเสนอข้อมูลทางบัญชี
7.บทลงโทษและความรับผิดของผู้ทำบัญชี กรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายบัญชี
8. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์เกชา สมใจเพ็ง

สถานที่

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
โทรศัพท์ :
023441699
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba