Top Story ปัญหาบัญชีและภาษีสำคัญ นักบัญชีต้องทราบ พร้อมวิธีจัดการแก้ไข

รหัสหลักสูตร : 21/1951

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,243 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


Top Story ปัญหาบัญชีและภาษีสำคัญ
นักบัญชีต้องทราบ พร้อมวิธีจัดการแก้ไข

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 4 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 2 ชม. อื่นๆ 4 ชม.
วิทยากรโดย อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์
หัวข้อสัมมนา

1. จับกระแสการตรวจสอบของสรรพากรในปี 2566-2567

2. หลักการบัญชีและภาษีเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่สำคัญ

- สินค้าคงเหลือ ปัญหาการตีราคาสินค้าคงเหลือ ต้นทุนสินค้าคงเหลือ

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ปัญหาในการค่าตัดจำหน่าย

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ปัญหาในการคำนวณค่าสึกหรอ ค่าเสื่อมราคา

- ลูกหนี้การค้า ปัญหาการตัดหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ

3. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายการและเอกสารหลักฐานให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและ
ภาษีอากร

- เอกสารหลักฐานทางบัญชีและภาษีอากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และวิธีการตรวจสอบ

- ความสำคัญของงบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่มีผลต่อการตรวจสอบของสรรพากร

- ปัญหาการบันทึกบัญชีช่วงสิ้นปี ที่มีผลกระทบต่อการเสียภาษี

4. การปรับปรุงรายการและปิดบัญชีเพื่อเสียภาษี

- รายได้รับล่วงหน้า

- รายได้ค้างรับ

- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

- ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

- วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

- หนี้สงสัยจะสูญ

- ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

- ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร/สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

- การยกยอดเจ้าหนี้-ลูกหนี้

- ปัญหาการคำนวณภาษี ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

- เอกสารการปิดบัญชี

5. ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลเกี่ยวกับรายได้และค่าใช้จ่าย

- โปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สิ้นปี

- ของขวัญ ของรางวัล งานปีใหม่ ท่องเที่ยว

- ค่าใช้จ่ายพิเศษ โบนัส ค่าตอบแทนพิเศษกรรมการที่ปรึกษา

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายเงินเดือน โบนัสพนักงาน พร้อมประโยชน์อื่นๆที่นายจ้างได้ให้กับลูกจ้างตอนสิ้นปี

6. กรณีสินค้าและวัตถุดิบขาดจากรายงาน สรรพากรตีเป็นรายได้และนำส่งภาษีขาย

- วิธีพิสูจน์และโต้แย้งกับสรรพากร

- อ้างอย่างไร

- สู้ได้หรือไม่

7. ปัญหาการบันทึกรายได้จากรางวัล เงิน สิ่งของ ที่ได้รับจากการส่งเสริมการขาย (ถึงเป้า)

8. วิธีตรวจสอบเอกสารรายจ่ายข้ามปี ลงรายจ่ายอย่างไรไม่ให้ผิดรอบบัญชี

9. รายจ่ายต้องห้ามทางภาษีที่ต้องระวัง

- การวางระบบเอกสารและการแก้ปัญหารายจ่ายไม่ให้บวกกลับ

- รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในเครือ การเฉลี่ยค่าใช้จ่าย

- ปัญหาค่ารับรอง รายจ่ายส่วนตัวกรรมการ ผู้บริหาร

- รายจ่ายที่ไม่มีบิลสามารถลงเป็นรายจ่ายได้หรือไม่ อย่างไร

- เงินใต้โต๊ะ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นประจำ แต่ไม่มีเอกสารจากภายนอก

10. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี


  
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
2:0 4:0 2:0 4:0

วิทยากร

อาจารย์สุเทพ พงษ์พิทักษ์

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10400
โทรศัพท์ :
02-6411500
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba