การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4077/3

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน
ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อ.สุรีรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล


หัวข้อสัมมนา


1.ความสำคัญของการจัดทำบัญชีและระยะเวลาที่ต้องจัดทำตามกฎหมายบัญชี
1.1 วงจรการบันทึกบัญชี (Accounting Cycle)
1.2 กำหนดเวลาการจัดทำบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
1.3 บทลงโทษ และผู้รับผิดกรณีไม่จัดทำตามกฎหมาย พรบ.การบัญชี 2543
2.การวางระบบบัญชี และระบบเอกสารทางบัญชี
2.1 ความหมายของ “ระบบบัญชี”
2.2 ส่วนประกอบของระบบบัญชีที่สำคัญ
2.3 How to ขั้นตอน การวางระบบบัญชี ที่สามารถนำนำไปปฏิบัติได้
2.4 หลักการเขียน Flow Chart ระบบบัญชี
2.5 การผสมผสานการวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
2.6 ระบบเอกสาร และรายงานเพื่อการบริหาร
2.7 เอกสารประกอบการลงบัญชี และระบบเอกสาร
- ขายสินค้า
- ให้บริการ
- จัดซื้อ
3.การจัดทำรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
3.2 กรอบแนวคิดความสำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
3.3 อุปสรรคที่ส่งผลให้การจัดทำรายงานทางการเงิน มีความสำคัญอย่างไร
3.4 รูปแบบของงบการเงิน และรายการที่สำคัญในงบการเงินที่มักพบข้อผิดพลาด
- รายการผิดพลาดในงบแสดงฐานะการเงิน
- รายการผิดพลาดในงบกำไรขาดทุน
- รายการผิดพลาดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
4.คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์สุรีรัตน์ โชติพันธุ์วิทยากุล

สถานที่

โรงแรมเอส.ดี อเวนิว
94 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด
กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ :
02-4340400
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีบางยี่ขัน ทางออกที่ 1 (ห่างจากสถานี 900 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba