การจัดทำบัญชีให้สอดคล้องตามกฎหมาย และมาตรฐานของรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs ในบทที่สำคัญ

รหัสหลักสูตร : 23/4088

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,284 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,712 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

Update แนวปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน NPAEs
สำหรับผู้ทำบัญชี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย อาจารย์ณัฎฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

หัวข้อสัมมนา

1. แนวปฏิบัติตามกฎหมายบัญชีและเอกสารทางบัญชีที่ต้องจัดทำ
     - หลักเกณฑ์ที่สำคัญของ พ.ร.บ การบัญชี 2543 และ พ.ร.บ วิชาชีพบัญชี 2547
     - เงื่อนไขของการจัดทำบัญชีที่สำคัญ กำหนดระยะเวลาและการนำส่งงบการเงิน
     - เอกสารประกอบการลงบัญชีที่ถูกต้อง
2. แนวปฏิบัติของมาตรฐานการรายงานทางการเงินของกิจการ NPAEs (บทสำคัญๆ)
    2.1) บทที่ 3 กรอบแนวความคิด
    2.2) กลุ่มนำเสนองบการเงิน
           - บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน
    2.3) กลุ่มสินทรัพย์
           - บทที่ 7 ลูกหนี้
           - บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ
           - บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
           - บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    2.4) กลุ่มหนี้สิน
           - บทที่ 16 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
    2.5) กลุ่มรายได้
           - บทที่ 18 รายได้
3. แนวทางการปรับปรุงมาตรฐาน NPAEs เพิ่มเติมล่าสุด
4. ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีเล่มเดียวและการวางแผนการปรับปรุงกระบวนการจัดทำบัญชีให้มีคุณภาพ
5. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์ณัฏฐกิตติ์ ญเจริญปัญญายิ่ง

สถานที่

โรงแรมเดอะควอเตอร์ หัวลำโพง
23, 34-35 ถนน ตรีมิตร แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กทม.10100
โทรศัพท์ :
023441699
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกที่ 1


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba