หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติในการรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน

รหัสหลักสูตร : 23/4009/2

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 963 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 1,391 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


หลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติในการรับรู้รายการ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ในปัจจุบัน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

1. หลักการและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชีและการรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
1.1 การรับรู้สินทรัพย์ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
- สินค้าคงเหลือ (TAS 2)
- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (TAS 16)
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (TAS 38)
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (TAS 40)
1.2 การรับรู้หนี้สิน พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
- ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น (TAS 37)
- เจ้าหนี้การค้า
- เจ้าหนี้อื่น
1.3 การรับรู้รายได้ พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
- รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า (TFRS 15)
- สัญญาเช่า (ผู้ให้เช่า) (TFRS 16)
1.4 การรับรู้ค่าใช้จ่าย พร้อมตัวอย่างกรณีศึกษา
- การจัดประเภทค่าใช้จ่าย
- สัญญาเช่า (ผู้เช่า) (TFRS 16)
- หนี้สงสัยจะสูญ และหนี้สูญ
2. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์พงษ์ธร ดวงปัญญา

สถานที่

โรงแรมคิงปาร์ค
40 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง หนองบอน เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ :
02 748 1035
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีสวยนหลวง ร.9 ทางออกที่ 4 (เดิน 500 มตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba