ปัญหาการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ พร้อมปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รหัสหลักสูตร : 23/4076

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 1,712 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 2,140 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 


ปัญหาการบันทึกบัญชีสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
พร้อมปรับปรุงรายการตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

ผู้สอบบัญชี

บัญชี 6 ชั่วโมง

 

วิทยากรโดย อาจารย์คำนึง สาริสระ

หัวข้อสัมมนา

1. การปรับปรุงงบการเงินย้อนหลังเพื่อการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องมีแนวปฏิบัติอย่างไร

2. วิธีการปรับปรุงรายการให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

3. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน สินทรัพย์
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- การตรวจนับและความมีอยู่จริง
3.2 ลูกหนี้การค้า และ หนี้สงสัยจะสูญ
- การบันทึกบัญชีและการตัดจำหน่าย
3.3 สินค้าคงเหลือ ( มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่2 )
- การตีราคา และการตรวจนับ
- สินค้าชำรุด เสียหาย เสื่อมสภาพ ถูกขโมย จะต้องปฏิบัติอย่างไรตามมาตรฐาน
3.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ( มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่16 )
- การบันทึกต้นทุน ค่าใช้จ่ายหลังจากได้สินทรัพย์มา การตัดบัญชีและการจำหน่าย
- การด้อยค่าสินทรัพย์
- ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
เรื่อง ที่ดินอาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
3.5 เงินให้กู้ยืมบริษัทในเครือ กรรมการ พนักงาน
- หลักฐานการให้กู้ยืม การบันทึกบัญชี และดอกเบี้ยเงินกู้ยืม

4. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน หนี้สิน
4.1 หนี้สินหมุนเวียน
- เจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่น
- ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
- ภาษีเงินได้ และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
- เงินกู้ยืมระยะยาว
4.2 หนี้สินไม่หมุนเวียน
- เงินกู้ยืมระยะยาว
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

5. ปัญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานรายงานทางการเงินด้าน ส่วนของเจ้าของ
- ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
- กำไร(ขาดทุน) สะสม

6. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์คำนึง สาริสระ

สถานที่

โรงพยาบาลนครธน
1 ซอยพระรามที่2 ซอย56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.
โทรศัพท์ :
02 416-5454
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba