70 ประเด็นปัญหาภาษีจากการทำสัญญา พร้อมกลยุทธ์การทำสัญญา เพื่อการวางแผนภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1882

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 5,029 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,778 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


70 ประเด็นปัญหาภาษีจากการทำสัญญา
พร้อมกลยุทธ์การทำสัญญา เพื่อการวางแผนภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี อื่นๆ 6 ชม.
  • ภาษีจากการทำสัญญาพร้อมกลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี (70 ประเด็น)
  • ปัญหาการติดอากรแสตมป์ กับ e-Stamp Duty 23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์
  • ภาระภาษีเมื่อสัญญาไม่เป็นสัญญา
  • เทคนิคการวางแผน การทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษี
  • Case Studies เปรียบเทียบสัญญาแต่ละประเภทเพื่อวางแผนภาษี
  • Case Studies สัญญาไม่ดี เสียภาษีหลายล้าน

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา


1.ความสำคัญของการทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี
2.“สัญญา” ตามประมวลรัษฎากรกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ต่างกันหรือไม่
3.ความแตกต่างทางภาษีจากการทำสัญญา
-เช่า กับ ใช้
-ใช้ กับ ซื้อ
-ยืม กับ เช่า
-บริการกับขนส่ง
-สัญญาทดรองจ่ายกับบริการ
-สัญญาลิขสิทธิ์กับสัญญาเช่า
-เช่า กับบริการต่างกันอย่างไร
-จ้างแรงงาน กับ รับทำงานให้
-รับจ้าง กับ รับทำงานให้
-รับจ้างผลิตกับซื้อขาย
-ขายพร้อมขนส่งกับขนส่งอย่างเดียว
-ขายพร้อมติดตั้งกับรับจ้างทำของ
-ขายพร้อมติดตั้งกับซื้อสินค้าพร้อมวางระบบ
-ซื้อสินค้าและเรียกเก็บค่าออกแบบ
-ความแตกต่างของสัญญาเช่าซื้อ, เช่า, ลิสซิ่ง
-สัญญารับเหมา กับ รับจ้าง
-สัญญาการตั้งตัวแทน
-สัญญาขายฝาก กับ ฝากขาย
-ชื่อสัญญากับเนื้อหาสัญญาไม่สอดคล้องกัน สรรพากรจะยึดอะไรเป็นหลัก
-สัญญา Turn-key มีภาระภาษีอย่างไร
-ชื่อสัญญากับใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงินต่างกันภาระภาษีเป็นอย่างไร
-ข้อเท็จจริงตามสัญญากับใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จต่างกันมีประเด็นภาษีอย่างไร
4.ปัญหาการรับรู้รายได้-รายจ่ายจากการทำสัญญา
-สัญญาทดรองจ่ายถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้หรือไม่ เมื่อรับเงินคืนต้องรับรู้เป็นรายได้ด้วยหรือไม่
-สัญญาการตั้งตัวแทนขายสินค้ารับรู้รายได้เมื่อใด
5.ปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการทำสัญญา
-จ่ายค่าสินค้าพร้อมขนส่งต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไร
-สัญญาลิสซิ่งต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่
-จ่ายค่าสินค้าพร้อมติดตั้ง
-จ่ายค่าที่จอดรถต้องหัก ณ ที่จ่ายอัตราใด
-จ่ายค่าเช่าอาคารกับใช้พื้นที่หัก ณ ที่จ่ายต่างกันหรือไม่
-จ่ายค่าซ่อมพร้อมอะไหล่
-เงินทดรองจ่ายถ้าไม่มีหลักฐานว่าเป็นเงินทดรองต้องหัก ณ ที่จ่ายอย่างไรหรือไม่
-สัญญาระยะสั้น กับ สัญญาระยะยาวหัก ณ ที่จ่ายแตกต่างกัน หรือไม่
6.ปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่มจากการทำสัญญา
-กรณีขายสินค้าพร้อมติดตั้งใบกำกับภาษีออกแยกได้หรือไม่
-จุด Tax Point ของการขายสินค้าพร้อมติดตั้งเกิดเมื่อใด
-ออกใบกำกับภาษีเรียกเก็บค่าติดตั้งหลังจากส่งมอบสินค้าแล้วได้หรือไม่
-สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์กับสังหาริมทรัพย์ออกใบกำกับภาษีอย่างไรใบเดียวกันได้หรือไม่
-จุด Tax Point ของสัญญาเช่าต้องออกเมื่อใด
-ในกรณีออกใบกำกับภาษีโดยมีรายการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มฐานภาษี VAT คิดจากยอดใด
7.ปัญหาการจ่ายเงินมัดจำ เงินประกัน เงินจอง Retention
-การจ่ายค่า Retention คืนต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ และออกใบกำกับภาษีอย่างไร
-จ่ายเงินมัดจำการเช่าต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่ อัตราใด
-ริบเงินมัดจำเนื่องจากผิดสัญญาทำได้หรือไม่และมีภาระภาษี อย่างไร
-เมื่อคืนเงินมัดจำ ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่และต้องหัก ณ ที่จ่ายด้วยหรือไม่
8.ภาระภาษี เมื่อสัญญาไม่เป็นสัญญา
-บอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดจะมีภาระภาษีอย่างไร
-ลูกค้าผิดนัดไม่ชำระค่างวดต้องปฏิบัติอย่างไร
-เรียกเก็บค่าความเสียหายเนื่องจากลูกค้ายกเลิกสัญญามีภาระภาษีอย่างไรบ้าง
-เงินค่าปรับกรณีลูกค้าบอกเลิกสัญญาก่อนกำหนดต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
-ค่าปรับที่เรียกเก็บต้องหัก ณ ที่จ่ายหรือไม่
9.เทคนิคการวางแผนการทำสัญญาเพื่อประโยชน์ทางภาษี
-สัญญาการตั้งกิจการร่วมค้า (Joint Venture Agreement) กับ การค้าร่วม
-การวางแผนภาษีจากการตั้งคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จะได้ประโยชน์สูงสุด
-สัญญาซื้อขายพร้อมติดตั้ง
-สัญญาลิสซิ่ง กับ สัญญาเช่า
-สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์พร้อมบริการ
-ซ่อมพร้อมอะไหล่
-ทำสัญญาที่ช่วยให้ยืดเวลาเสียภาษีออกไป สรรพากรยอมรับหรือไม่
-สัญญาการออกภาษีแทนมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไรหรือไม่
10.ปัญหาการติดอากรแสตมป์กับ 28 ตราสาร (สัญญา) ประเด็นปัญหาจากการทำสัญญา
-สัญญาประเภทใดบ้าง ที่ต้องติดหรือไม่ติดอากรแสตมป์
-สัญญาจำเป็นต้องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่
-กรณีบริการเกิดขึ้นแล้วแต่สัญญาทำภายหลังจะต้องติดอากรแสตมป์เมื่อใด
-สัญญาใดบ้างที่ต้องติดเป็นตัวเงินและต้องติดเป็นดวงตรา
-กรณีกฎหมายให้ติดเป็นดวงตราแต่ชำระเป็นเงินสดแทนได้หรือไม่
-การปิดอากรแสตมป์ กรณีทำตราสารหลายลักษณะในสัญญาเดียว
-หลักเกณฑ์และวิธีการเสียอากรแสตมป์ที่ถูกต้องตามสรรพากร
-23 ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Stamp) ที่ต้องชำระค่าอากรเป็นตัวเงินตามความหมายของสรรพากร
-การเสียอากรแสตมป์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
-ระวัง!! โดนเบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม หากเสียอากรแสตมป์ไม่ถูกต้อง
11.กลยุทธ์การทำสัญญาเพื่อการวางแผนภาษี
12.Case Studies เปรียบเทียบสัญญาแต่ละประเภทเพื่อวางแผนภาษี

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ (ฝั่งตึกฮอลิเดย์ อินน์)
973 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 656 0444
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีชิดลม ทางออกที่ 6


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba