เทคนิคการออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี

รหัสหลักสูตร : 21/1148

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,494 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 5,243 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

เทคนิคการออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างมืออาชีพ เพื่อขจัดข้อโต้แย้งทางภาษี

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี  อื่นๆ 6 ชม. 
ผู้สอบบัญชี  อื่นๆ 6 ชม. 

 

  • 15 จุด ที่ต้องระวังเกี่ยวกับรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรตรวจสอบ
  • ลายมือชื่อ ในใบกำกับภาษีจะ Scan ได้หรือไม่
  • ปัญหาใบกำกับภาษีที่ไม่ควรพลาด

 

วิทยากรโดย อาจารย์ชุมพร เสนไสย

หัวข้อสัมมนา

1. Workshop การตรวจสอบใบกำกับภาษี
2. รูปแบบใบกำกับภาษีมีกี่ประเภท
3. ปัญหาเกี่ยวกับผู้ออกใบกำกับภาษี
- อย่างไรจึงจะต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- การเป็นตัวแทนขายจะต้องออกใบกำกับภาษีในนามใคร
- กรณีเป็นตัวแทนของบริษัทต่างประเทศจะต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- บริษัทต่างประเทศเข้ามาขายสินค้าเป็นครั้งคราวจะต้องออกใบกำกับภาษี หรือไม่
- ถูกขีดชื่อออกจากทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ยังประกอบกิจการอยู่ต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
4. 15 จุด ที่ต้องระวังเกี่ยวกับรายการในใบกำกับภาษีที่สรรพากรตรวจสอบ
5. ใช้ตรายางประทับคำว่า “ต้นฉบับ” ได้หรือไม่
6. ใบกำกับภาษีระบุชั้น ของอาคารผิดไปใช้ได้หรือ ไม่
7. การออกใบกำกับภาษีด้วยคอมพิวเตอร์
- ลูกค้าทำใบกำกับภาษีหาย Re-print ใหม่อีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่
- ใบกำกับภาษีพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ต้องมีคำว่าเอกสารออกเป็นชุดหรือไม่
8. โรงพิมพ์ทำใบกำกับภาษีไม่ครบถ้วนควรทำอย่างไร
9. การขายสินค้า/ให้บริการกรณีใดบ้างที่ไม่มีหน้าที่ออกใบกำกับภาษี
10. ฝากขายสินค้าต้องออกใบกำกับภาษีเมื่อใด
11. ปัญหาการออกใบกำกับภาษีของธุรกิจรับจ้าง
- จ้างซ่อมรถเปิดใบกำกับภาษี แยกเป็นค่าซ่อม กับค่าอะไหล่
- เปิดใบกำกับภาษี 2 ใบ เป็นค่าวางระบบกับค่าสินค้าได้หรือไม่
- ค่าซ่อมรถแยกใบกำกับภาษีเป็น 2 บริษัท
12. กรณีใดบ้างที่ถือเป็นการขายแต่ไม่ต้องออกใบกำกับภาษี
13. ส่งสินค้าทางรถจะออกใบกำกับภาษีวันไหน
14. ลูกค้าไม่ต้องการใบกำกับภาษีจะออกให้คนอื่นได้หรือไม่
15. ลายมือชื่อ ในใบกำกับภาษีจะ Scan ได้หรือไม่
16. ใบกำกับภาษีซื้อฉีกขาดตรงลายเซ็น ผู้อนุมัติใช้ได้หรือไม่
17. ใบกำกับภาษีออกโดยไม่มีลายเซ็น ผู้ออกได้หรือไม่
18. ปัญหาใบกำกับภาษีกรณีรับชำระด้วยเช็ค
- ลูกค้าออกเช็คใหม่แทนใบเดิมที่ขึ้นเงนิ ไม่ได้ต้องออกใบกำกับภาษีอีกหรือไม่
- เช็คลงวันที่ย้อนหลังจะลงวันที่ใดในใบกำกับภาษี
19. กรณีรับชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิต สิ้นวันจะออกใบกำกับภาษีรวมกันใบเดียวได้หรือไม่
20. แจกสินค้าให้ลูกค้า สินค้าขาด Stock จะต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
21. ลูกค้าไม่ให้ชื่อ ที่อยู่ออกใบกำกับภาษีต้องทำอย่างไร
22. ลูกค้าชำระเงินเกินโดยให้หักกับการส่งสินค้าในครั้งต่อไปต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร
23. ตัด Stock และออกใบกำกับภาษีปลายเดือน แต่ส่งของต้นเดือนได้หรือไม่
24. ออกใบกำกับภาษีก่อนส่งมอบสินค้าได้หรือไม่
25. ออกใบกำกับภาษีชื่อเป็นภาษาอังกฤษที่อยู่เป็นภาษาไทยได้หรือไม่
26. ใบกำกับภาษีออกด้วยเครื่องบันทึกการเก็บเงิน ถ้าเครื่องเสียจะออกด้วยระบบ Manual
ได้หรือไม่
27. ปัญหาเกี่ยวกับใบกำกับภาษีของสำนักงานใหญ่และสาขา
28. หลักเกณฑ์ของการจัดทำเอกสารออกเป็นชุด
- ใบกำกับภาษีเป็นสำเนาไม่มีคำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” ผิดหรือไม่
29. ปัญหาในการออกใบกำกับภาษีกรณีส่งเสริมการขาย
- การให้ส่วนลดทันทีที่ขายหมายความว่าอย่างไร
- ส่วนลดเงินสด ส่วนลดตามเป้า ออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- การให้ส่วนลดออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่
- กรณีชำระเงนิ เร็วจะให้ส่วนลด ภาษีมูลค่าเพิ่มจะคิดจากฐานใด
- แถมพร้อมขายออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้หรือไม่
- ซื้อ 1 แถม 1 ได้หรือไม่
- ขายสินค้าแถมบริการได้หรือไม่ จะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- แถมสินค้าพร้อมขายของแถมหมดทำอย่างไร
- แจกทองคำต้องคำนวณเสีย VAT จากราคาใด
- สินค้าต้องห้าม
30. ขายสินค้าให้ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรต้องออกใบกำกับภาษีหรือไม่
31. อัตราแลกเปลี่ยนกับปัญหาในการออกใบกำกับภาษี
- ตกลงชำระเงินเป็นเงินตราต่างประเทศจะออกใบกำกับภาษีอย่างไร
- จะใช้อัตราแลกเปล่ยี น ณ วันใดในการออกใบกำกับภาษี
- ออกใบกำกับภาษีเป็นเงินตราต่างประเทศได้หรือไม่
- วันที่ในใบกำกับภาษีกับวันที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนไม่ตรงกันได้หรือไม่
32. ขายส่งออกสินค้าจะใช้ราคาใดในการออกใบกำกับภาษี
33. การออกและใช้ใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- นำไปขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่
- ใช้ลงรายงานภาษีขายอย่างไร
34. ปัญหาเกี่ยวกับการออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้
- ออกใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ต้องมีเอกสารประกอบอะไรบ้าง
- หนึ่งใบอ้างอิงถึงใบกำกับภาษีหลายใบได้หรือไม่
- คำนวณราคาสินค้าสูงไปต้องออกใบลดหนี้หรือยกเลิกใบกำกับภาษี
- ใบลดหนี้ค่าบริการมีผลต่อภาษีหกั ณ ที่จ่ายหรือไม่
- ใบลดหนี้มีรายการไม่ครบใช้ได้หรือไม่
- ได้รับใบลดหนี้คนละเดือนกับเดือนที่ระบในใบลดหนี้ใช้ได้หรือไม่
- กำหนดเงื่อนไขกับลกู ค้าถ้าทำเป้าขายได้จะลดหนี้ให้ออกใบลดหนี้ VAT ได้หรือไม่
35. ใบกำกับภาษี ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้สูญหาย การออกใบแทนต้องแจ้งความ หรือไม่
36. การจำหน่าย จ่าย โอนที่ไม่รวมเป็นฐานในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
- ผู้ประกอบการจะต้องออกใบกำกับภาษีและลงรายงานภาษีขายหรือไม่
37. การออกใบกำกับภาษีล่าช้ามีความผิดหรือไม่
38. ออกใบกำกับภาษีแล้วลืมส่งมอบให้ลูกค้าจนเกิน 6 เดือนผู้ซื้อไม่ยอมรับจะออกใบใหม่
ได้หรือ ไม่

39. กิจการมีทั้ง VAT และ NON VAT ใช้ใบกำกับภาษีร่วมกันได้หรือไม่
40. วิธีพิสูจน์ใบกำกับภาษีปลอม
41. ใบกำกับภาษีที่เป็นภาษีซื้อต้องห้าม
42. การออกและรับ ใบกำกับภาษีที่ฝ่ายบัญชีต้องระวัง
43. 10 Case Studies

นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 6:0 0:0 6:0

วิทยากร

อาจารย์ชุมพร เสนไสย

สถานที่

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พ้อยต์ เพลินจิต
100 ถ. วิทยุ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
02 055 9000
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 5


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba