การขอ VISA & Work Permit และปัญหาการเสียภาษีของสัญญาจ้างชาวต่างชาติ

รหัสหลักสูตร : 21/3468

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 9,630 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 10,700 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร

 

 


การขอ VISA & Work Permit

และปัญหาการเสียภาษีของสัญญาจ้างชาวต่างชาติ

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
 

 

บรรยายโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

หัวข้อสัมมนา

”Thai VISA and Work Permit for Foreigners หลักเกณฑ์สําคัญ
ในการยื่นขอ VISA และปัญหาที่พบในการทํางานของคนต่างชาติ”
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

1. หลักเกณฑ์สําคัญและข้อควรระวังในการทํา VISA และ WORK PERMIT
    เพื่อบริหารจัดการอย่างถูกต้อง

2. ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรจะต้องมีรายละเอียดและเอกสารอะไรบ้าง
    เพื่อพิจารณา

 • หนังสือเดินทาง (Passport) และประเภทของหนังสือเดินทาง
 • เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางที่ได้ยอมรับ

3. ประเด็น Agency &Outsource ที่มีประเด็นทางภาษีการยื่นขอ VISA
    ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย นายจ้าง หรือ เอเจนซี่

 •  กรณีลูกจ้างต่างด้าวลาออกใครจะเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้าง

4. หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการตรวจลงตรา (VISA)
    Criteria and details of visa application

 • ประเภทของการตรวจลงตรา (VISA) ? Various types of Visa ?
 • ขั้นตอนการยื่นขอรับการตรวจลงตรา (VISA) Procedure for applying for a visa
 • ตัวอย่างการตรวจลงตรา (VISA) ประเภทต่างๆ Example of a Visa
 • การยื่นขอรับและเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (VISA)
  Issuing and Changing Type of Visa

5. หลักเกณฑ์การพิจารณา (Criteria for Consideration) และเอกสารประกอบ
    ที่ต้องใช้ (Documents to be submitted) ประเภทของการขออยู่ต่อ
    Visa Extension

 • กรณีมีเหตุจำเป็น : In the case of necessity
 • กรณีเพื่อการท่องเที่ยว : In the case of tourism purposes
 • กรณีเพื่อการลงทุน : In the case of investment
 • กรณีเป็นครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา : In the case of teacher, professor or expert
 • กรณีเพื่อการศึกษา : In the case of study
 • กรณีปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน : In the case of performing in the mass media
 • กรณีช่างฝึมือ : In the case of a skilled laborer
 • กรณีเป็นครอบครัว : In the case of being a family
 • กรณีใช้ชีวิตบั้นปลาย : In the case of retirement Etc.

6. การขออนุญาตกลับเข้ามาในราอาณาจักร (Re-entry Permit)

7. การขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร Applying for a resident’s visa in Thailand

8. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชกำหนดการบริหารจัดการการ ทำงานของคนต่างด้าว         Foreigners’ Working management Emergency Decree

9. หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ
    จะต้องปฏิบัติอย่างไร?

10. งานประเภทใดบ้าง? ที่กำหนดให้เป็นงานที่คนต่างด้าว“ห้ามทำ”
    มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไร?

11. ขั้นตอนในการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) เอกสารหลักฐานแบบฟอร์มต่างๆ
      ค่าธรรมเนียมและใบมอบอำนาจทำการแทนที่ปฏิบัติต่อคนต่างด้าวเข้า
      หรือเข้ามาในประเทศไทยแล้ว

12. เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาต ทำงานของ นายจ้างและคนต่างด้าว
Various types of work permit applications

13. หลักเกณฑ์และรายละเอียดของการออกใบอนุญาตทำงาน

 • การกำหนดจำนวนการพิจารณาออกใบอนุญาตการทำงาน
 • อายุของใบอนุญาตการทำงาน
 • การต่ออายุใบอนุญาตการทำงาน
 • การเปลี่ยนหรือเพิ่มการทำงาน สถานที่ และท้องที่มนการทำงาน
 • การเปลี่ยนแปลงนายจ้าง / สถานประกอยการทำงาน
 • การขอยกเลิกการอนุญาตทำงาน ฯลฯ

14. อัตราค่าธรรมเนียม ในการขอใบอนุญาตทำงาน
15. ปัญหาที่พบจากการยื่น VISA & Work Permit
16. ถาม-ตอบปัญหาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 

หัวข้อ”ปัญหาภาษีการจ่ายเงินได้และการทําสัญญาจ้างของชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาทํางานในไทย”
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566

1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อต้องจ้างชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย
 • กฎหมายภาษี
 • กฎหมายแรงงาน
 • กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การเสียภาษีของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย มีหลักในการพิจารณาอย่างไร
 • หลักถิ่นที่อยู่
 • หลักแหล่งเงินได้
3. รายได้ของชาวต่างชาติที่ต้องนำมาเสียภาษีในไทย
 • กรณีชาวต่างชาติมีรายได้นอกประเทศไทยต้องเสียภาษีอย่างไร
 • กรณีชาวต่างชาติเป็นพนักงานในบริษัทไทยคำนวณภาษีอย่างไร
  ต้องพิจารณา 180 วันหรือไม่
 • จ้างชาวต่างชาติเป็นที่ปรึกษาโดยไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทต้องเสียภาษีอย่างไร
 • รายได้จากสวัสดิการที่บริษัทมอบให้กับพนักงานานชาวต่างชาติ
  ต้องนำมาคำนวณเสียภาษีหรือไม่
4. การนำอนุสัญญาภาษีซ้อนมาใช้เพื่อลดปัญหาการเสียภาษีซ้ำซ้อนของชาวต่างชาติ
 
5. สัญญาจ้างแรงงานชาวต่างชาติพร้อมตัวอย่างที่สรรพากรยอมรับ
 • มีวิธีการเขียนสัญญาอย่างไร
 • สัญญาจ้างตามกฎหมายแรงงาน
 • สัญญาจ้างทำของ
 • สัญญาที่ปรึกษา
6. ปัญหากรณีการฝากทําเอกสารอนุญาตการเข้าทํางานของชาวต่างชาติ Work Permit
 • กรณีบริษัทหนึ่งรับฝากทํา Work Permit อีกบริษัทหนึ่งเป็นนายจ้างที่แท้จริง
  หากชาวต่างชาติลาออกใครต้องจ่ายเงินชดเชย
 • จะมีปัญหาการลงรายจ่ายของบริษัทหรือไม่
7. ความรับผิดกรณีชาวต่างชาติมีภาษีอากรค้าง ใครต้องรับผิดชอบ
 • ชาวต่างชาติต้องการออกนอกประเทศแต่ออกไม่ได้เพราะมีอากรค้างใครต้องรับผิดชอบ
 • ถูกประเมินภาษีเพราะไม่เสียภาษีหรือเสียไม่ครบ
 • ยังไม่ถูกประเมินแต่ถูกเรียกพบต้องปฏิบัติอย่างไร
 • กรณีถูกกักตัวไม่ให้ออกนอกประเทศเพราะไม่มีใบอนุญาต
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
0:0 0:0 0:0 0:0

วิทยากร

อาจารย์จันทนา ฤทธิรุตม์
อาจารย์ชินภัทร วิสุทธิแพทย์

สถานที่

โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ
4 ถ.สุขุมวิท ซ.2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ :
02-656 7700
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

รถไฟฟ้า BTS สถานีเพลินจิต ทางออกที่ 4 (เดิน 300 เมตร)


: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba