การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ (Excel Workshop) (จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รหัสหลักสูตร : 21/5175Z

กำหนดการสัมมนา

อัตราค่าสัมมนา

สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 3,745 บาท ( รวม VAT )
บุคคลทั่วไป : 4,280 บาท ( รวม VAT )

รายละเอียดหลักสูตร


 


การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ (Excel Workshop)

(อบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM)

หัวข้ออบรมสัมมนา Course Outline
CPD
ผู้ทำบัญชี บัญชี 6 ชม.
ผู้สอบบัญชี บัญชี 6 ชม.

- ส่วนประกอบของงบการเงินที่สำคัญเพื่อการวิเคราะห์
- ประโยชน์ของการวิเคราะห์งบการเงินและการเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์งบการเงินให้เหมาะสม
- Case Study การวิเคราะห์งบการเงินด้วย Excel

วิทยากรโดย ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

หัวข้อสัมมนา

1. บทบาทหน้าที่ของนักบัญชีกับการวิเคราะห์งบการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน

2. ส่วนประกอบของงบการเงินที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน
- งบแสดงฐานะทางการเงิน
- งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อื่น
- งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของผู้ถือหุ้น
- งบกระแสเงินสด
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. เครื่องมือและเทคนิคในการวิเคราะห์งบการเงิน
3.1 การวิเคราะห์ขนาดร่วม (Common-size Analysis) หรือการวิเคราะห์แนวตั้ง (Vertical Analysis)

3.2  การวิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) หรือ การวิเคราะห์แนวนอน (Horizontal Analysis)
3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ (Ratio Analysis)

- การวิเคราะห์สภาพคล่อง (Liquidity Analysis)
- การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร (Profitability Analysis)
- การวิเคราะห์ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์ (Asset Utilization Analysis)
- การวิเคราะห์ความสามารถในการชําระหนี้ (Solvency Analysis)
- การวิเคราะห์มุมมองของตลาด (Market Perspective Analysis)

4. ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงินขั้นพื้นฐาน (Excel workshop)

5. รายงานอื่นๆ ที่ใช้ประกอบการวิเคราะห์งบการเงิน

6. ข้อจำกัดและข้อควรระวังในการวิเคราะห์งบการเงิน

7. คุณภาพกำไรและการตกแต่งงบการเงิน

8. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

 
 
นับชั่วโมง CPD นับชั่วโมง CPA
บัญชี อื่นๆ บัญชี อื่นๆ
6:0 0:0 6:0 0:0

วิทยากร

ดร.พรพรรณ ดำรงค์สุขนิวัฒน์

สถานที่

จัดอบรมออนไลน์ผ่าน ZOOM (ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี นับชั่วโมงได้)
โทรศัพท์ :
เว็บไซต์ :
การเดินทาง :

: InternetExplorer เวอร์ชั่น 10 ขึ้นไป : Firefox เวอร์ชั่น 53 ขึ้นไป : Chrome เวอร์ชั่น 58 ขึ้นไป

FaLang translation system by Faboba